Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

525 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนผู้สมัครรวม ทุกช่องทางครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง23 ธ.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย25 พ.ย. 2561 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
Event Route
  • ร่วมกิจกรรม ระยะทาง 60 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร      525 คน
Event Description

เปิดด่าน ผ่านแดน สู่ขุนเขา (ปั่นจักรยานข้ามประเทศ ประจวบคีรีขันธ์-เมียนมา ครั้งที่ 4)

 

หลักการและเหตุผล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ยกระดับบริเวณชายแดนไทย–พม่า ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เพื่อใช้เป็นช่องทางสัญจรของบุคคล และยานพาหนะ  รวมทั้งเป็นช่องทางการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับบ้านมูด่อง อำเภอตะนาวศรี เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)       ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กีฬาของประเทศในประชาคมอาเซียน เพราะเนื่องจากกีฬามีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลางที่ดีในการสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี นอกจากนี้การกีฬายังก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด และประเทศโดยการเชื่อมโยงการกีฬากับการท่องเที่ยว สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นการปฏิรูปกีฬา ทั้งในส่วนของการใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับนโยบาย Sports Tourism ของรัฐบาล  

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบ้านมูด่อง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

๓. เพื่อให้นักปั่นจักรยานได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของทั้งสองประเทศ

๔. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับบ้านมูด่อง อำเภอตะนาวศรี เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๕. ประชาสัมพันธ์การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในเขตชายแดนไทย และเขตชายแดนเมียนมา ซึ่งอยู่ในเขตติดต่ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 ๑. สมัครผ่าน event.thaimtb.com

 ๒. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๓๗๕๙

 

  ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ประเภททั่วไป  คนละ ๖๕๐ บาท

 

 ของที่ระลึก ที่จะได้รับ 

  ๑. เสื้อปั่นจักรยาน                                

  ๒. เหรียญรางวัล  

  ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการประกันชีวิต และอุบัติเหตุทุกท่าน

  ๔. อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่มบริการฟรีตลอดกิจกรรม

หมายเหตุ :  

-ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5 รางวัล สำหรับชมรมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมปั่นมากที่สุด 5อันดับ   

-มีการจับรางวัลหางบัตรให้แก่นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

เส้นทางข้ามประเทศ

จุดเริ่มต้นตลาดกล้วยไม้ (ตลาดกำนันเล็ก) บ้านเคราด่านสิงขร ข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดนไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่แคบที่สุด ข้ามแดนเข้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านบ้านมูด่อง ผ่านหน่วยราชการชายแดนของบ้านมูด่อง ปั่นชมวิวทิวทัศน์ตามเส้นทางเทือกเขาตะนาวศรี ชมสวนปาล์มที่ปลูกเรียงรายไว้เป็นทิวแถวสวยงาม ชมสวนยางพารา ดูวิถีชีวิต ชาวชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ผ่านเหมืองแร่เก่า จนถึงวัดสะพาน ๙ (นองวา) พักดื่มน้ำและอาหารว่าง และไหว้พระ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม สู่บ้านมูด่อง ถึงจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร กลับเข้าสู่ประเทศไทย  ณ ตลาดนัดกล้วยไม้ (ตลาดกำนันเล็ก) รวมระยะทาง ไป - กลับ ๖๐ กิโลเมตร

 

173713.jpg

 

shirt-nov15.jpg

 

เหรียญ.jpg

173745.jpg

 

877084.jpg

877085.jpg

 

877094.jpg

 

ภาพ เส้นทาง จากมูด่อง ไปสะพาน ๙

 

20181021_094445.jpg

20181021_094910.jpg

 

S__18735187.jpg

ุจุดกางเต็นท์มี3แห่ง ห้องน้ำห้องสุขาพร้อม
1. กองร้อยตชด147 แนวชิดชายแดน 
2. กองร้อย ตชด.147 ส่วนใน ติดกับโรงเรียนด่านสิงขร
3  โรงเรียนด่านสิงขร

 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.