ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นด้วยกัน ปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ ชิงถ้วยประทาน เเก่งกระจาน 61km"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
2 ว่าที่ พ.ต. พิสิฐ จันทร์ผ่อง ชมรมจักรยานแม่น้ำไบค์ 5XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
3 นาย ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike L ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
4 นาย พงศ์พาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ Bike against forest fire L ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
5 น.ส. ธชวรรณ สุทธาธาร S ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุมิตร สุขใส ชะอำไบค์ midnight M ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย เชาวลิต แดงสมศรี hmc L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
8 นาง สุจิตรา สอนดี อิสระ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
9 นาย วิโรจน์ สอนดี อิสระ 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
10 นาย กิตติชัย อนันต์สินชัย ธกส.จ.ชัยภูมิ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
11 จ่าสิบโท กฤษณพงษ์ มอยไข ENGINEER CYCLING L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
12 สิบโท จิรากร หนองอ้อ ENGINEER CYCLING S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
13 จ่าสิบเอก นิรันดร วาระพิลา ENGINEER CYCLING L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
14 นาย ชาติพัฒน์ ผลภาค Crazie Bike S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
15 นาย นิรพล จิตรชื่น Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
16 นาย พรศักดิ์ สุขเจริญ Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
17 นาย สายชล จันทร์แจ่มใส Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
18 น.ส. สมหมาย พูนสวัสดิ์ S ทั่วไปหญิง OPEN Female คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
19 นาย นราวุฒิ ปาริชาตบริบูรณ์ Crazie Bike S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
20 นาย เอกอนันต์ ผลศิริกาญจน์ Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
21 นาย ยุทธการ สายเพชร SAPA SAPET L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
22 นาย ธนัช ห้อยยี่ภู่ SAPA SAPET L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
23 นาย WOLFRAM SPREER SAPA SAPET 2XL OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
24 นาย WALTER OSENBERG SAPA SAPET XL OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
25 นาย องอาจ สุยะใจ เสือบ้านเวียง@แม่สาย M ชาย 30 – 39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
26 นาย วีรยุทธ อุตตะวงค์ เสือบ้านเวียง@แม่สาย M ชาย 30 – 39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
27 นาย เฉลิมเกียรติ เป็นศิริ ชะอำไบค์ L ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย ยชนา พราหมณี ชะอำไบค์ L ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย ปัญจพล จิตติฉันท์ Oxygen L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
30 นาย สุชาติ หิรัญประสิทธิ์ ชะอำไบด์ M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย มงคล สร้อยนาค พระราม5 M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
32 นาย มงคล สร้อยนาค พระราม5 M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
33 นาง รุ่งทิพย์ วรวิวัฒน์ S ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาย เรวิทย์ ขันทอง M ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
35 นาย พิเชฐ นวลแจ่ม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพคลอง3 XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย เชิดกุล ธนานุประดิษฐ์ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
37 นาย สมเกียรติ โชคคีรีกร รักษ์การปั่นประจวบคีรีขันธ์ XL ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
38 นาย ธีรพงษ์ คงกุล M OPEN MALE ทั่วไปชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
39 นาย ชัยยา ปิ่นสุข 3XL ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
40 นาย วุฒิธรรม์ จันทร์ทอง L ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
41 นาย สุรพงษ์ คล้ายมุข L ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
42 นาย เชฎฐรัฐ โรจนเสถียร XL ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
43 นาย สุภัฐ ดารา XL ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
44 นาย สิงห์ บุญเทียม พระราม2-60 XL ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
45 นาย หาญณรงค์ เพนเทศ S ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
46 นาย เสถียร เอิบโชคชัย OSK Cycling Club 2XL OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
47 นาย เจมส์ พอร์เตอร์ XL ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
48 นาง พัดชา พอร์เตอร์ S ทั่วไปหญิง OPEN Female ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
49 นาย ปรมะ ฉกาจทรงศักดิ์ M ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย ณัฐพล สงวนศิริ M ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย อำนาจ เทพรักษ์ ชมรมจักรยานกะเปอร์ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาย วิทยา เกิดสมจิตต์ zip 70120 S ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย Rawi Wongwhan อิสระ 2XL ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 น.ส. Pornpen Wongwhan 2XL ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาย อุเทน ชูช่วย มะนาวหวานเมืองเพชร L ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 นาย พุทธศาสตร์ สีหะไตรย์ เสือลูกรังกาญจนบุรี M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย เพชรคณิสร ดีงามวิไล เสือลูกรังกาญจนบุรี XL ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 น.ส. เกศกนกเพชร ดีงามวิไล เสือลูกรังกาญจนบุรี L ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 จ.ส.อ. ธนเดช นันทกิจ เสือลูกรังกาญจนบุรี M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย สถาพร จุลานุพันธ์ S รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย กฤตธน เอี่ยมเมือง ไม่มี XL ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
62 นาย สุรพล แซ่คั่ง Roca อัด สุด จี๊ด M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
63 นาย บุญมี กิมฮึง L ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย ตนัย อรุณวิโรจน์ FFC L ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาง เปรมจิต ธนอัญญาพร S รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 น.ส. สุภาพร ตันนาภัย S รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาง สุภา นานกลาง S รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย ธีรเชษฐ์ ปิยะเมธานิธิศ L ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 ดต. ชัชวาล สวนจุ้ย กก.ตชด.31 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย สุภาพ แก้วศรีงาม คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย มานพ ทัศนสุวรรณ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 นาย วิทวัส ทัศนสุวรรณ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย ปิยะ ไทยวงษ์ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย จีรศักดิ์ ทองประดิษฐ์ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย สมนึก เตี้ยทอง คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
76 นาย กิตติ นิ่งน้อย คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
77 นาง มนทิพย์ นิ่งน้อย คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาย พิสิษฐ์ วงษ์เวียง คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 น.ส. วิลาวัลย์ พันธ์เทศ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี S รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย มีศักดิ์ ฉัตรรัตนมุนี คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย สุวพันธ์ เฟื่องวงศ์ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
82 นาย ชูชีพ นันทนาสิทธิ์ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย ฉลอง แย้มพิกุล คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาย เฉลิม ขุนสอาดศรี คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย บัญชา ทองคำ คุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย วัชระ เยียระยงค์ S ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
87 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ชัยสายันต์ M ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย ชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร Roman waiwai bike M ชาย 30 – 39 ปี Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย ธนพล กิจวิถี Bike way XL ชาย 30 – 39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
90 นาย นรวีร์ สีดำ Bike way XL ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
91 น.ส. นริสา กงบังเกิด S ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาย กฤษฎา ชูศักดิ์ XL ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย สิริชัย สิงห์เรือง 2XL ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
94 นาย ชนาวีร์ ศรีสมบูรณ์ M ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
95 นาย พีรพล โยธาทิพย์ L ชาย 40-49 ปี MALE ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
96 นาง นภาวรรณ ธเนศพันธุ์ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย จักรินทร์ ธเนศพันธุ์ XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย อมร เพิ่มสกุล L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
99 นาย ปฐวี เวชชธรรม XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
100 นาย ณัฐวุฒิ นกแก้ว 4XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 479 คน (ทั้งหมด 479 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.