ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นคลาสสิคสิงห์ปาร์คเชียงราย Singha Bangkok Airways Road Classic 2018"

ลำดับที่
635
นาย ศาสตรานนท์ บุญอินเขียว
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
634
นาย อนันต์ อินปาน
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
633
นาง ญาดา เงินงาม    ทีม: Nan Pan Pan Cyclish
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
632
นาย เพียรชัยรัตน์ เงินงาม    ทีม: Nan Pan Pan Cyclish
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
631
นาย ปุญญวัฒน์ เงินงาม    ทีม: Nan Pan Pan Cyclish
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
630
นาย ดนุสรณ์ ช้างเขียว    ทีม: NCB Phrae
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
629
นาย เฉลิมพล ศรีตันดา    ทีม: ลุ่มน้ำฝาง
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
628
นาย รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์    ทีม: bcc
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
627
นาง ชญานิษฐ์ เอี่ยมสอาด    ทีม: คู่แฝดนักปั่น
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
626
นาย ทศพร ธาตุอินจันทร์    ทีม: คู่แฝดนักปั่น
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
625
นาย ณัฐภัทร ใจหมั้น    ทีม: Fang Nop-Buree Cycling Club
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
624
นาย ธนพงศ์ คงพันธุ์    ทีม: -
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
623
นาย สุรศักดิ์ วัฒนยนต์กิจ    ทีม: EM Cycling Club
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
622
นาย Nuttakrid Worachidchattarakub
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
621
นาย ภานุวัฒน์ ไชยาโส    ทีม: SinghaPhuPhaClub CNX
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
620
อส.ทพ. แดง สิทธิชัย    ทีม: สิงห์ป่าซาง อ.เมือง
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
619
นาย เริงศักย์ิ โรจนภักดี
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
618
นาย นิวัต นภากรวัฒนนนท์
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
617
น.ส. นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
616
นาย Nontaporn Deachsing    ทีม: PMC
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
615
นาย disorn ninpetch    ทีม: Slipnumb CC
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
614
นาย อรัณพงษ์ วงศ์อินทร์    ทีม: ปั่นเอาม่วน-ดอยสะเก็ด
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
613
นาย Pisit Suwanprapit    ทีม: Singha soitan
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
612
นาย Anan Inparn
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
611
นาย ณศตวรรษ จินะพรม
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:
รวม: 634 คน (ทั้งหมด 609 คน)

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.