ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Buriram Bike Fest 2017 : มหกรรมปั่นสองปราสาท"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย เจนวิทย์ ศรีพิมพ์ 4XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ธีรวุฒิ อยู่หลง chakkarat hospital M พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ประเสริฐศักดิ์ ขอห้องกลาง chakkarat hospital L พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย วินััย นามวิชา chakkarat hospital L พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย วีระศักดิ์ บุตรศรี แตกแถว กบินทร์บุรี 3XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 ด.ช. จิรภัทร บุตรศรี แตกแถว กบินทร์บุรี 2XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย สุบิน ภูมิวาลย์ แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาง ขวัญเรือน ภูมิวาลย์ แตกแถว กบินทร์บุรี M เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ธีรพงศ์ เคนกุล แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย บุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์ แตกแถว กบินทร์บุรี XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 น.ส. วาศินี ธนมหกุล แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย พรชัย ประเพณี แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย เจษฏา สายธารพรม แตกแถว กบินทร์บุรี 2XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย จักรกฤษณ์ วงษ์ศรีแก้ว แตกแถว กบินทร์บุรี XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ อิ่มแก้ว แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาง พิศวงศ์ สามลเกียรติ แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย สุจินต์ จารวัฒน์ แตกแถว กบินทร์บุรี L เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย สมพร สำราญกิจ แตกแถว กบินทร์บุรี XL เซอร์กิตไรด์ 45.54 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย สุรินทร์ เชาวลิต XL พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย พูนทรัพย์ สนามพล เมืองศรีภูมิไบค์ L พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย กรกฎ สมจิต เมืองศรีภูมิไบค์ M พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาง ภัทราภรณ์ สมจิต เมืองศรีภูมิไบค์ M พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย ณัฐเศรษฐ์ มาศจันทร์ เมืองศรีภูมิไบค์ M พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาง รุ่งนภา มาศจันทร์ เมืองศรีภูมิไบค์ S พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย สุคนธ์ มาลาเวช M พนมรุ้งคลาสสิค 140 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 1,770 คน (ทั้งหมด 1,770 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.