ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นแค่ไหว Challenge #2 @อัมพวา"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ศักดิ์ชัย ศรีสรวล เสือรถไฟแก่งคอย A-1 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ณัฐวุฒิ มหาชน เสือรถไฟแก่งคอย A-2 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ทิพย์ แก้วจวง เสือรถไฟแก่งคอย A-3 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย พสธร ภาสวรเวช A-4 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย พงษ์ศักดิ์ ผลจันทร์ A-5 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาง วิลาวรรณ์ หาญสุวรรณ A-6 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย นิรุจน์ บุตรประสงค์ A-7 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย ณรงค์รัตน์ บุญสิน A-8 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ยงยศ พัฒน์ทวี A-9 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย อดิเรก อ่อนจู S Plus ฺB-1 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย สมนึก ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ S Plus ฺB-2 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ณิชกุล คุณาภิรักษ์กุล A-10 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย สห กฤตสิน A-11 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย วสุ สุวรรณวงศ์ A-12 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สิทธิชัย สุวรรณะ ชมรมจักรยาน รฟท. A-13 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย สยามรัฐ แป้นเจริญ ชมรมจักรยาน รฟท. A-14 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 น.ส. จันทนา เกิดมาศ ชมรมจักรยาน รฟท. A-15 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย วิจิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา A-16 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย เอนก สามเสน Cpms M กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย ธนวัฑฒ์ แหล่งสนาม Cpms XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 นาย จักพิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู หนองตากยาไบค์ ฺB-3 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาง พัศจณวัน ผลดกฤทธิ์ติภู หนองตากยาไบค์ ฺB-4 XS 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 น.ส. ปณัดดา คล้ายเห็ง A-17 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 น.ส. พรพิมล พู่รัตนะ A-18 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย วินิจ พลศักดิ์ A-19 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 448 คน (ทั้งหมด 448 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.