ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นแค่ไหว Challenge #2 @อัมพวา"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย ศักดิ์ชัย ศรีสรวล เสือรถไฟแก่งคอย A-1 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ณัฐวุฒิ มหาชน เสือรถไฟแก่งคอย A-2 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ทิพย์ แก้วจวง เสือรถไฟแก่งคอย A-3 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย พสธร ภาสวรเวช A-4 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย พงษ์ศักดิ์ ผลจันทร์ A-5 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาง วิลาวรรณ์ หาญสุวรรณ A-6 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย นิรุจน์ บุตรประสงค์ A-7 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย ณรงค์รัตน์ บุญสิน A-8 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ยงยศ พัฒน์ทวี A-9 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย อดิเรก อ่อนจู S Plus ฺB-1 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย สมนึก ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ S Plus ฺB-2 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ณิชกุล คุณาภิรักษ์กุล A-10 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย สห กฤตสิน A-11 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย วสุ สุวรรณวงศ์ A-12 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สิทธิชัย สุวรรณะ ชมรมจักรยาน รฟท. A-13 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย สยามรัฐ แป้นเจริญ ชมรมจักรยาน รฟท. A-14 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 น.ส. จันทนา เกิดมาศ ชมรมจักรยาน รฟท. A-15 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย วิจิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา A-16 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย เอนก สามเสน Cpms M กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
20 นาย ธนวัฑฒ์ แหล่งสนาม Cpms XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
21 นาย จักพิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู หนองตากยาไบค์ ฺB-3 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาง พัศจณวัน ผลดกฤทธิ์ติภู หนองตากยาไบค์ ฺB-4 XS 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 น.ส. ปณัดดา คล้ายเห็ง A-17 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 น.ส. พรพิมล พู่รัตนะ A-18 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย วินิจ พลศักดิ์ A-19 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย ธีรศักดิ์ ใจอารีย์ ชมรมจักรยาน รฟท L กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
27 นาย ปราโมทย์ จิรพาณิชย์กุล SCB A-20 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 น.ส. เรืองอุไร พรรณทวี SCB A-21 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย สิรวิชญ์ ชินะธนพันธ์ ไม่มี ฺB-5 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 นาง อิสรีย์ ชินะธนพันธ์ ไม่มี ฺB-6 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย ทนนชัย เพ็งภู่ บ้านต้นรัก nuii ฺB-7 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 น.ส. ศณียา วงษ์ภา บ้านต้นรัก nuii ฺB-8 S 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาง Chayaniasa Ruksaweang red lion cycle club Hua Hin A-22 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาย สมชาย อินทรพันธ์ Young Heart Cycling club ฺB-9 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 นาย สิฐิภูมิ์ เข็มทอง A-23 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย ประสงค์ พระวิสัย เสือหัวโต ฺB-10 3XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย อนัน อนันทศรี เสือหัวโต ฺB-11 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาง วาสนา ทวีโภคา เสือหัวโต ฺB-12 S 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย บวรเดช พานประเสริฐ ฺB-13 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 นาง วรารัตน์ พานประเสริฐ ฺB-14 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 นาย Kasem Methubtimthong ฺB-15 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย ปราโมทย์ วิจิตรวโนทยาน XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
43 นาย วิษณุ แซ่หั่น A-24 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย วศิน ปิติ S Plus ฺB-16 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย สกนธ์ นามวงษ์ S Plus ฺB-17 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาง จารวี จุลพันธ์ S Plus ฺB-18 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย พงศ์สินธุ์ ธนวัฒน์เสรี A-25 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย ฉัตรชัย ฮกเจริญ XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
49 นาย ฐมศิลป์ ตันศรีตรัง HighwaysCycling Club and ปั่นแค่ไหว and Sitara Cycling Club A-26 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย รังสิมันตุ์ ฟอลเล็ต ชมรมจักรยาน รฟท. A-27 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย สงกรานต์ ฮ่อธิวงศ์ นักปั่น ซอย5 M กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
52 น.ส. อังคนา พึ่งเดชะ นักปั่น ซอย5 L กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
53 นาย ประเสริฐ งามกาละ นักปั่น ซอย5 XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
54 นาย ขาว รักขันธ์ นักปั่น ซอย5 XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
55 น.ส. อรอุมา ศรเดช นักปั่น ซอย5 M กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 นาวาตรี วัชรนันท์ มูลแก่น A-28 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย อำนาจ พรเทวิน ฺB-19 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 ด.ช. อมรินทร์ พรเทวิน ฺB-20 3XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 น.ส. นุชจริน ยี่สุ่น ฺB-21 3XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย บุญเลิศ ยี่สุ่น ฺB-22 3XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย ธนภัทร แสงเปี่ยมสุข ฺB-23 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาย ชยวี คุณโลกย์ A-29 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 น.ส. ปณิชา อินทร์เที่ยง A-30 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย นรา ธีรประทีป A-31 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย โกวิท ชัยเมืองมา ฺB-24 XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาง ธนาดา บุญเฉลียว ฺB-25 XS 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย ชินพัฒน์ โชติรัตนกุล TW 45 A-32 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย นรุตน์ กุลประเสริฐรัตน์ TW 45 A-33 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาย กรัณฑ์รัฐฎ์ จิ๋วสวัสดิ์ TW 45 A-34 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย เอกอัคร ศิธราชู ฺฺBBCC 3XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
71 พันเอก ฤาชา ประสาทแก้ว A-35 2XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 พ.ต.หญิง วันวิสาข์ ประสาทแก้ว A-36 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย อารักษ์ สรธิติไกร A-37 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย โสภณ สิทธิโชคสัมพันธ์ Hardcore L กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
75 นาง วรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ์ Hardcore S กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
76 น.ส. จิราภรณ์ แตงอ่อน L กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
77 นาย ชวลิต สร้างสม ฺB-26 M 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาย ภูมิศักดิ์ หลวงเทพนีวัน บ้านรถถีบ A-38 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ภูมินันท์ เกิดบำเพ็ญ บ้านรถถีบ A-39 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย สมศักดิ์ เครือพลับ บ้านรถถีบ A-40 L 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย ธีระศักดิ์ ภูสีดวง บ้านรถถีบ A-41 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
82 นาย ประทีป นามบุตร M กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
83 นาย ณรงค์ จันทร์เลย A-42 S 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 น.ส. พรรณนิภา พ่วงเงิน A-43 XS 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย กมลวัฒน์ โพธิ์ศรีดา ULTRA-FAST ฺB-27 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย เอกรงค์ ศรนุวัตร ULTRA-FAST ฺB-28 XS 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 นาย ธีรศักดิ์ ศรีเพ็ง ULTRA-FAST ฺB-29 M 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย เพิ่มพูน นิยะมะ ULTRA-FAST ฺB-30 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย อลงกรณ์ สาริกา XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
90 นาย วีระยุทธ ปากพลีนอก ฺB-31 2XL 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 น.ส. อรอนงค์ เครือแวงมนต์ Tokaiteam A-44 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 ด.ช. พงศกร พัฒนากุล Tokaiteam A-45 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย พัชรพงศ์ ภัทราสินสุนทร Tokaiteam A-46 XL 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 น.ส. นันทพร ทิพยวงศ์ Tokaiteam A-47 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย ฐนดร ทิพยวงศ์ Tokaiteam A-48 M 7:15 กลุ่ม A สิงโต สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 ด.ช. ไพรัช เรืองเวชวรชัย L กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
97 นาย สราวุฒิ อาดำ XL กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
98 นาง สุนีย์ อาดำ XS กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
99 ด.ช. อินทัช อาดำ XS กลุ่มทั่วไป (เมื่อชำระเงินแล้วจึงสามารถเปลี่ยนเป็น A,B ได้) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
100 นาย สุภฤกษ์ หัตถีนาโค ฺB-32 L 7:30 กลุ่ม B หอยทาก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 448 คน (ทั้งหมด 448 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.