ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Singha - Bangkok Airways Road Classic 2017 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย ประสงค์ หน่อแก้ว ราชภัฏลำปาง XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
2 นาย กตัญญู วงค์ของ ชมรมจักรยาน กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง M ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย วสุศักดิ์ ฉิมสอน ชมรมจักรยานบางจาก 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย พิสิฐ จันทร์ผ่อง ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี 3XL ระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
5 นาย อุกฤษฏ์ มีแก้ว L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย นำพล ลาวัลยะวัฒน์ INTANIA77 2XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย อาณัติ พฤกษาภินันท์ L ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย สุรชัย รัตนดรกุล 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาง อารีย์ รัตนกรกุล XL ระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาง เพ็ญศรี นรินทร์ ชมรมจักรยานโรงพยาบาลขุนหาญ S ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย สันติ นรินทร์ ชมรมจักรยานโรงพยาบาลขุนหาญ XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย หทัย ปัญญาดิลก Razorback/ Fang nopburi M ระยะทาง 180 กิโลเมตร ไม่เกิน 7 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย กัณวีร์ เทศเกตุ Tsukemen 55 XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย ชาคริย์ จิตรแก้ว Tsukemen 55 XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย พงศกร เคลื่อนทอง Tsukemen 55 L ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาง ธัญดา จิตร์แก้ว Tsukemen 55 XS ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาง พวงเพ็ญ พาสุริยันต์ M ระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธีรพล พาสุริยันต์ L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 น.ส. กาญจนา วงศ์ฮ้อ ชมรมจักรยานอำเภอแม่แตง M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
20 นาย วิสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ชมรมจักรยานอำเภอแม่แตง L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
21 นาย เกศโกมล จารุทรรศน์ เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย สิงห์ แก้ววันดี เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย สุรินทร์ ฉิมพลี เสือเกาะคา 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย สุมิตร บูรณะโรจน์ตระกูล ขุนพลลำปาง M ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาง กัมพล สุริยะวงศ์ ขุรพลช่องสาม XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย บุญเนตร ใจยาให่ญ ขุนพลช่อง3 M ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย สุบิน นันทะ ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย เมฆ ปิงวัง ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย ว่าที่ร.ท.สุนทร มูลปัญโญ ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 นาย วสุ เขาหลวง ขุนพลช่อง3 M ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย นายชนาธิป ถาน้อย ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย จรูญ นามนาค ขุนพลช่อง3 2XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาย ประสาน ต้นมณี ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาย ราชันย์ กำลังเก่ง ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 นาย ธเนต สุริยะวงศ์ ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย สมจิต สืบต้น ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย กชกร ไชยอุดร ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย ปิยะวัฒน์ สิริกรศักดิ์ ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย โรจน์ ผาสุข ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 นาย ป๋า วังกาวี ขุนพลช่อง3 M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 นาย สมฤทธิ์ จี๋เอ้ย ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย สมหมาย ใจมาโม๊ะ ขุนพลช่อง3 L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 นาย กตัญญู วงค์ของ ชมรมจักรยาน กฟผ.แม่เมาะลำปาง M ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย วีระพันธ์ ใจรักษ์ เคหะทีม M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย วินิต ชื่นทองคำ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย ธงชัย ดีทรัพย์ XL ระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย ศุภฤกษ์ กุลอัชชะกิจ RTW Bike 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย ประวัติ เลาหพงค์สมบูรณ์ - L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
49 นาย ว่าที่ร.ต.ท.เทิดศักดิ์ ทาทอง ขุนพลช่อง3 M ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย เสงี่ยม ยศแก้วอุด ขุนพลช่อง3 XL ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
51 นาย มนัส คงทะมาตร์ อิสระ 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาย อนุกูล หลวงภักดี กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย อติโรจน์ นิธิสวัสดิ์กูล กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย จำนงค์ ศรีวิชัย กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาย อิทธิพล ฟักมงคล กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย สาธิต พันธ์แก้ว กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย สิงห์พันธ์ พุทธรักษ์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาง สุนี พุทธรักษ์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาง ภัทรพร ขวัญใจ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาง ยุพิน เจดีย์ปัน กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย บุญเนาว์ อุดนัน กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาง พีรพรรณ อุดนัน กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาย วันชัย กันชนะ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย นิติศักดิ์ รัตนะภักดีพัฒน์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย ปรีชา กันฑวงค์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาย ธงชัย มารินทร์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย เฉลียว จองกว้าง กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาง มุกดา จองกว้าง กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาย สุรชาติ ก้อนแก้ว กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาง ดวงพร ก้อนแก้ว กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน S ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย ราชัน เทพยศ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 น.ส. ธนัชพร แก่นทอง กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย เสน่ห์ ครูธเงิน กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย วิสุทธิ์ ศรีเมือง กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาง ดวงสมร เหรียญทอง กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
76 นาง ชลฤดี สวนนันท์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
77 นาย ตะวัน สวนนันท์ กลุ่มบ้านรถถีบเมืองน่าน 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาย ณรงค์ ประเสริฐศักดิ์ เสือเกาะคา XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ธีรพงษ์ เตชะอนันต์ เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย มนพ หารอาจ เสือเกาะคา XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย ภูวนาถ นพมาศ ห้างฉัตร L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
82 นาย คมสัน วงศ์วารแก้ว Lampang Roadrunner S ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
83 นาย เมธี มีสุข Gripper Cycling Team 3XL ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาย ศราวุธ วัฒโล เสือเกาะคา 2XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย สุชาย สันติจิตรุ่งเรือง Amphawa Bike Cycling L ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาง สุชานันท์ สันติจิตรุ่งเรือง Amphawa Bike Cycling XS ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 นาย สำราญ พุทธสอน เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย สรานนท์ พุทธสอน เสือเกาะคา S ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย นรินทร์ กรีอินทอง เสือเกาะคา M ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 นาย วิทยา จักษุจินดา สิงห์ขวดเปล่า XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย สมบัติ เรืองงาม เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 พันตำรวจเอก ชูสิทธิ์ อินทฤทธิ์ Forensic LP XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย ณัฐวัฒน์ บุตรฉุย Toyota bike thailand XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 ร.ต.ท. ชูชีพ ด่านอินถา เสือเกาะคา L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย สมาน ยิงจอระเละ M-BIKE YALA M ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 นาย ไพบูลย์ อยู่ชา XL ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย วิษณุ ลวดคำ L ระยะทาง 90 กิโลเมตร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย กิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ อิสระ L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาง สุภาพร วงศ์สวัสดิ์ L ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
100 นาย ปุญญวัฒน์ เงินงาม Prajak Procycliste S ระยะทาง 120 กิโลเมตร ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 269 คน (ทั้งหมด 269 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.