ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ไลออนส์ชวนปั่นมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ครั้งที่ 2"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 น.ส. สรณรัชฎ์ หงษาครประเสริฐ หางพันกัน M รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย บูรพา นุ่นแก้ว อรุณเบิกฟ้า L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาง สมหมาย โพธิ์รัง ชมรมจักรยานหลักสี่ M รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาง ไข่มุก สุดสาคร จอมบึง S รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 น.ส. อัจฉรา จันทร์จุฬาลักษณ์ S รุ่นทั่วไป 60กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
6 นาย สงเคราะห์ แก้วสมบูรณ์ อรุณเบิกฟ้า M รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ศรัณย์ ทองวานิช 2XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาง น้ำอ้อย พินิจลิขิตศักดิ์ โพหัก L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ศิริชัย พินิจลิขิตศักดิ์ โพหัก 3XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย วรวุฒิ จันทาพิมพ์ ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ M รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย ทศพร ศรีระบาย - XL รุ่นทั่วไป 60กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
12 นาง โสรัจจ์ แสนคำ ปั่นยามว่าง L รุ่นทั่วไป 60กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยัง ปั่นยามว่าง L รุ่นทั่วไป 60กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย อมรชัย พูลทรัพย์ Bangkok Life Cycling Club 3XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย อรรถกร บุณยะรัตเวช Bangkok Life Cycling Club XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ธนากร อัจฉราธรณ์ Bangkok Life Cycling Club XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ลลิต อินถาวร Bangkok Life Cycling Club XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย อาธิป เหมือนสุดใจ เซอเวย์ทีม ต้นเชือก XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ธนภัทร นัดสูงวงศ์ เซอเวย์ทีม ต้นเชือก L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ฤทธิรงค์ พรหมจันทร์ เซอเวย์ทีม ต้นเชือก L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย วิษณุ ไกรเนตร เซอเวย์ทีม ต้นเชือก 2XL รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย อานนท์ กองสงวน L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย นพดล กองสงวน L รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 ร.ต.ท. พานิช กองสงวน M รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 ด.ช. บรรพต กองสงวน S รุ่นทั่วไป 60กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 76 คน (ทั้งหมด 76 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.