ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "(เลื่อนเป็น 5กพ.) .Tour of Bangsaen 2016"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
2 นาย วัฒนพล พินิจภูวดล M C: รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
3 นาง กรพินธุ์ กฤษณาวารินทร์ Pink Socks S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
4 น.ส. ศิริพรรณ เลิศแสงสุวรรณ Pink Socks S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
5 นาง กุลนิษฐ์ บุษรานนท์ Pink Socks S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
6 น.ส. ปนัดดา ตุงคสวัสดิ์ Pink Socks S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
7 น.ส. วิลาวรรณ พันธุ์ศักดิ์ศิริ S C: รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
8 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 ด.ญ. วีรดา เอิบโชคชัย OSK Cycling Club S C: รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย ธีรพัชส ประสานสารกิจ OSK Cycling Club L C: รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย เอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ OSK Cycling Club S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ศิริพงศ์ ศิริมัย OSK Cycling Club L A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย วรรัตน์ ตุลยานันต์ OSK Cyclling Club L A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย อัครวุฒิ สุขสถาพร L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
15 น.ส. อรุณณภา พาณิชจรูญ Woodland S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
16 ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland S A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
17 นาย ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ S A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
18 นาย พีระฉัตร พุกพิพัฒน์ Woodland M A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
19 นาย ศุภมิต อาชนันตท์ Woodland S A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
20 นาย ยุตินัย ติรกานันท์ Woodland S A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
21 นาย วันชัย เกียตระกูล Woodland S A1 : Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
22 นาย กิตติพงษ์ มหาวิเศษศิลป์ Monger S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
23 นาย ศักดิ์ชัย เพชรแก้ว Monger M A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
24 นาย ดิษพงศ์ ธนวัฒนายิ่งยง Monger S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
25 นาย ดนัยสัญฑ์ ศิริคุตตาภรณ์ Monger S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 4,547 คน (ทั้งหมด 4,548 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.