ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "(เลื่อนเป็น 5กพ.) .Tour of Bangsaen 2016"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม A3-1 L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
2 นาย วัฒนพล พินิจภูวดล C-1 M C : รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
3 นาง กรพินธุ์ กฤษณาวารินทร์ Pink Socks B1-1 S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
4 น.ส. ศิริพรรณ เลิศแสงสุวรรณ Pink Socks B1-2 S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
5 นาง กุลนิษฐ์ บุษรานนท์ Pink Socks B1-3 S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
6 น.ส. ปนัดดา ตุงคสวัสดิ์ Pink Socks B1-4 S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
7 น.ส. วิลาวรรณ พันธุ์ศักดิ์ศิริ C-2 S C : รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
8 นาย ปรีชา แน่งน้อย A3-2 L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 ด.ญ. วีรดา เอิบโชคชัย OSK Cycling Club S C : รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย ธีรพัชส ประสานสารกิจ OSK Cycling Club L C : รุ่นการท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) 75km คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย เอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ OSK Cycling Club A2-1 S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ศิริพงศ์ ศิริมัย OSK Cycling Club A1-1 L A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย วรรัตน์ ตุลยานันต์ OSK Cyclling Club A2-2 L A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย อัครวุฒิ สุขสถาพร A3-3 L A3 : Male 40 up รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
15 น.ส. อรุณณภา พาณิชจรูญ Woodland B1-5 S B1 : Open Female ไม่จำกัดอายุ เพศหญิง ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
16 ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland A1-2 S A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
17 นาย ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ A1-3 S A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
18 นาย พีระฉัตร พุกพิพัฒน์ Woodland A1-4 M A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
19 นาย ศุภมิต อาชนันตท์ Woodland A1-5 S A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
20 นาย ยุตินัย ติรกานันท์ Woodland A1-6 S A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
21 นาย วันชัย เกียตระกูล Woodland A1-7 S A1: Open Male ไม่จำกัดอายุ เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
22 นาย กิตติพงษ์ มหาวิเศษศิลป์ Monger A2-3 S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
23 นาย ศักดิ์ชัย เพชรแก้ว Monger A2-4 M A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
24 นาย ดิษพงศ์ ธนวัฒนายิ่งยง Monger A2-5 S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
25 นาย ดนัยสัญฑ์ ศิริคุตตาภรณ์ Monger A2-6 S A2 : Male 30 – 39 รุ่นอายุ 30 – 39 เพศชาย ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 4,591 คน (ทั้งหมด 4,592 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.