ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานปั่นการกุศล วัดวังวิว บางปะอิน อยุธยา"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย เกรียงไกร สินวิเศษ รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย เมธพร พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 น.ส. วัชริญา พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 น.ส. ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 น.ส. กุลธรา พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย พิสิฐ อธิปัญญวิเศษ Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาง พูลศรี สงวนแก้ว Pippo Bike รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย บุญชั้ว พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่น VIP 20 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ธวัชชัย สงวนแก้ว Pippo Bike รุ่น VIP 20 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาง จิราพร พรประเสริฐสุข Pippo Bike รุ่น VIP 20 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย ศราวุธ ดีฉาย ALL team ayutthaya รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย สันติชาย บุญบำรุง ALL team ayutthaya รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ทศพร ศรีเชียงไหม่ ALL team ayutthaya รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย ปิยะพงษ์ ไชยเอียด designmodify รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย designmodify รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ประกิจ คำบรรลือ ปั่นหนีเมีย รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โสบุญมา แจ้งวัฒนะ รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ไชยรัตน์ หัสสา รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย ไพบูลย์ พัตรปาน รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย พหล จารุประสิทธิ์ รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 นาย สงเคราะห์ นันโท รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
22 น.ส. รัศมี ไกคะลา รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
23 นาย นิธิภาคย์ สังฆรักษ์ รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
24 นาย นายวรเมธ ชนะโรจน์ รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
25 นาย เดชา บุตรา รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง 75 กิโลเมตร ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 470 คน (ทั้งหมด 470 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.