ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Lao Star International Challenge 2017 หนองคาย-เวียงจันทน์ "ปิดเมืองปั่น ครั้งประวัติศาสตร์""

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
2 นาง จิรพรรณ อักษรสวาสดิ์
(ชื่อผู้รับแทน: นายพรรณวิสุทธิ์)
- Female(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย วิทยา อ่างมัจฉา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคม Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ณรงค์ฤทธิ์ มั่นคงดี FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 ด.ช. ปริญญา พาณิชกุล FAT MAN BIKE Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย วัชราวุธ อุตตะระตะ FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย อานนท์ เหล่าประเสริฐ FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย sathaporn phumimanoch ิBD.RAYONG Male(M) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 น.ส. น้ำค้าง ฉิมณรงค์ Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย กิตติรัชต์ ประยูรคง Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย วะสรรณ์ คัดทจันทร์ chakan bike Male(L) A1 : Roadbike Open Male คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
12 นาย ธนกร พัฒนกิจสิริ Muk bike Male(XS) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย บัญชา จีนสม Male(XL) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย พานุ อ่อนวงษ์ Male(L) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย อภินันท์ คล้ายศรี ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น Male(L) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย พีรวัส จันทร์เสม PK cycling Male(S) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย จิรชาติ บุญญาคม Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 น.ส. อรสุดา กองคำ Female(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 น.ส. สุภัทรา บุญหล้า ตากฟ้า Female(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 น.ส. อาภาพัชญ์ ปัญญา ตากฟ้า Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย อภินันท์ พานทอง ตากฟ้า Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย จักรกฤษ เดชสาวงค์ FAT MAN BIKE Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย มงคล ฝอยทอง Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย สุรศักดิ์ ไกรเลิศ AEROTHAI สายทรมานบันเทิง Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ภควัต พลกุล Ass Plan Gangster Male(M) C2 : MTB Open Male Age 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย สมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ กองวัคซีน Male(S) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย ธนะสิทธิ์ ราชสิงห์ Team Chillver Male(XL) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย ชัยมงคล เฝือฝั้น chongmek cycling Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย นิกร อ้วนแก้ว chongmek cycling Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 นาง ธันวา อ้วนแก้ว chongmek cycling Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย ทนุ อารยกูล ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย ดิษฐ์สกุน วงษ์สอาด ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาย ธวัชชัย นิลรัตนคุณ ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(3XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาย พูลศักดิ์ ศรีสถาน ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(3XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 นาย ศุภลักษณ์ อินทรกำแหง ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย วีระวัฒน์ ทอนฮามแก้ว ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย เสริมศักดิ์ คล่องแคล่ว ชมรมจักรยานวานรนิวาส Male(3XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย ไพโรจน์ สุดปาน Pana Bike Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย ชัยพงษ์ ศรีจันทร์แดง Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 นาง สุพัตรา ศรีจันทร์แดง Female(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 ด.ช. ศุภชัย ศรีจันทร์แดง Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย ยอดชาย อุปัญญ์ Khamcha-i Cycling Male(M) C2 : MTB Open Male Age 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 ด.ช. รพีภัทร ศรีจันทร์แดง Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 น.ส. อภิชญา วีระพงศ์ ปากกัด ตีนถีบ Female(S) B1 : Roadbike Open Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย สิริอนันต์ คลังสุวรรณ ปากกัด ตีนถีบ Male(M) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Male(XS) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย วันชัย ขันตี Male(XL) A5 : Roadbike Male Age 60 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย สมวิเชียร ปลาโพธิ์ Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
49 นาย วัฒนา รุจิเจริญวรรณ -ราชพกษ์ Male(XL) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาง อุไร รุจิเจริญวรรณ -ราชพฤกษ์ Female(M) B2 : Roadbike Female Age 30 Up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย วิลาศ นรินทร์ narin Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาง ประภัสสร นรินทร์ narin Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย อภิเชษฐ ถาวรพันธ์ทิพย์ เคียมห้วย Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย สุหัส พินิจโรคาดูร ปั่นตามอารมณ์ Male(3XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาย ธีระวิชญ์ หุ่นกลัด
(ชื่อผู้รับแทน: สุหัส)
ปั่นตามอารมณ์ Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย เอนก หมีนาค
(ชื่อผู้รับแทน: สุหัส)
ปั่นตามอารมณ์ Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย ปิติ หาญหัตถกิจ
(ชื่อผู้รับแทน: สุหัส)
ปั่นตามอารมณ์ Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาย อลงกรณ์ หาญหัตถกิจ
(ชื่อผู้รับแทน: สุหัส)
ปั่นตามอารมณ์ Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย กรัสนัย อโณวรรณพันธ์ Dr.bike Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 ว่าที่ พ.ต. สงวน นนท์ธีระโชติ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย ศักดา จันทร์ฝอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาง จุติมาพร เชียงกา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาง สุวรรณี ชิณภา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาง นารี ศรีปัญญา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ Female(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย เอกชาติ พานิชย์กุล Michelin BiB Bike Saraburi Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 น.ส. สายฝน พานิชย์กุล Michelin BiB Bike Saraburi Male(S) B2 : Roadbike Female Age 30 Up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย ณัฐพล พานิชย์กุล Michelin BiB Bike Saraburi Male(M) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย ประภาส พัววงศ์ฤทธิชัย ชมรมจักรยานสมาคมสโมสรไทยออยล์ Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 Mr. พิพัฒน์ ชลูดทอง ชมรมจักรยานสมาคมสโมสรไทยออยล์ Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 Mr. ชัยรัตน์ คชารักษ์ ชมรมจักรยานสมาคมสโมสรไทยออยล์ Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย สหรัฐ เส้งสุย popular cycling Male(XS) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 นาง ฐิตาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ Krungsri Bike Club Male(2XL) B1 : Roadbike Open Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย ปลวัชร (ปา) นาคะโยธิน Krungsri Bike Club Male(2XL) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 น.ส. Mingkwan Robkob Krungsri Bike Club Female(XS) B1 : Roadbike Open Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย อภิชน อุดมพล ปากกัด ตีนถีบ Male(2XL) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
76 นาย กัลชาญ ฟูตระกูล ปากกัด ตีนถีบ Male(S) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
77 นาย วัชรพล คงมั่น ปากกัด ตีนถีบ Male(L) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาย ภาณุพงศ์ สืบจากสิงห์ ปากกัด ตีนถีบ Male(M) A1 : Roadbike Open Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ธีรพงศ์ เคนกุล แตกแถว กบินทร์บุรี Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย บุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์ แตกแถว กบินทร์บุรี Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย พรชัย ประเพณี แตกแถว กบินทร์บุรี Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
82 น.ส. วาศินี ธนมหกุล แตกแถว กบินทร์บุรี Female(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย สมรชัย ตระหง่านกิจ แตกแถว กบินทร์บุรี Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาย สันติ พงษ์สระพั KKB Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย วิทยา กำเนิดตันมณี MTCC Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย อภิสิทธิ์ ลีลาศรีไพศาล MTCC Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 นาย สุภาพ สุทธิสา Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย ธีระศักดิ์ ห้าวหาญ Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย วินัย โพธิพัฒน์ ชมรมจักรยาน กาญจนบุรี Male(M) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 น.ส. สุรีย์ สุขคู ชมรมจักรยาน ลิ่นถิ่น - หินดาด Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย สุวิทย์ จิตรรอด MARINE INTER SUPPLY Male(XL) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาย สุริยา สังขบูรณ์ MARINE INTER SUPPLY Male(S) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย พิทักษ์ เร่บ้านเกาะ MARINE INTER SUPPLY Male(L) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 นาย ปิยะพงษ์ พานทวีป MARINE INTER SUPPLY Male(M) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย โอภาส ชวลิตพร MARINE INTER SUPPLY Male(XL) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 นาย ดิษพงศ์ ธนวัฒนายิ่งยง MARINE INTER SUPPLY Male(S) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย ธานี ตันสุนทรจิตร อิสระ Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย สรรพงศ์ ทานอก 347 Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย ประครอง ยอดสิน เฮงไบค์ A5 : Roadbike Male Age 60 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
100 นาย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เสือวาริน-ถิ่นอุบลฯ R 217 Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
101 น.ส. ธนิดา โรจนานนท์ เสือวาริน-ถิ่นอุบลฯ R 217 Female(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 1,022 คน (ทั้งหมด 1,003 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.