Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

3,000 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 5 มี.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ก.พ. 2560 เวลา 17:30 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด3,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
A ระยะทาง 79 กม.600 บาท 0 คน
B ระยะทาง 49 กม.600 บาท 0 คน
VIP 19 กม.600 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1532780

 

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท
แจ้งเปิดรับสมัครงานปั่นเปิดเมืองชัยนาท#4
วันพฤหัส ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00น.
ทาง even tmtb
รับสมัครทั้งสิ้นรวม 3000 ท่าน
โดยแบ่งประเภทออกเป็น
A 79 KM
B 49 KM
ViP 19KM

โดยการจัดงานปีนี้เป็นการจัดงานเป็นการปั่นวัดใจทั้งหมดทุกประเภท
ค่าสมัครผ่านทาง ทาง even tmtb 600 บาท ทุกประเภท
ผู้สมัครจะได้รับ
1. เสื้อจักรยานแขนสั่นแบบซิบเต็มตัว
2.เหรียญที่ระลึกการจัดงาน

กำหนดการจัดงาน
วันอาทิตย์ ที่ 5มีนาคม2560

04.30น-07.30น ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมเบอร์และรับประทานอาหารเช้า
07.30น-07.40น.กล่าวเปิดงาน 
07.40น-08.00น เคารพธงชาติพร้อม Rolling Start ไปยังจุดปล่อยตัว
08.10น ปล่อยตัวประเภท A B และ Vip
11.00น ผู้เข้าแข่งขันถึงเส้นชัยรับถ้วยรางวัล พร้อมรับประทานอาหาร
14.00น สิ้นสุดการจัดงาน

เพจงาน
https://www.facebook.com/Chainatcyclingclub/

ผู้ที่เข้าร่วมปั่น มีข้อกำหนด

1.ท่านต้องปั่นไปให้ถึงที่หมายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ปล่อยตัวจนถึง ถึงเวลา 13.30 น.
2.ท่านสามารถเอาจักรยานทุกประเภท ร่วมสมัครลงทะเบียน เส้นทาง A หรือ B และ vip ได้หมดครับ

ฟิกเกียร์. ขอความกรุณา รถของท่านต้องมีเบรก ถึงจะลงสมัครได้

*** ผู้สมัครทุกท่าน ต้องสวมหมวกกันกันน็อค และรองเท้าหุ้มส้น ***

โครงการปั่นเปิดเมืองชัยนาท ครั้งที่ ๔ (๒๐๑๗)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอในหลักการร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน” เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๕ ล้านบาทและเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย สังคมไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนของการพัฒนา พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลเมืองชัยนาทซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยาน โดยใช้แนวคิดด้านอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (Unique Positioning) ของจังหวัดชัยนาท คือชัยนาทเมืองจักรยาน (Chainat the city of Bike) ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานภายในจังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการ” ปั่นเปิดเมืองชัยนาท” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคล่องตัวในการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชนในจังหวัด โดยอาศัยทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำเป็นเส้นทางในการเชื่อมโยง การปั่นจักรยานท่องเที่ยวนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังส่งเสริมสุขภาพใจให้มีพลังความสุขอีกด้วย เพราะจักรยานเป็นพาหนะที่คล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ตลอดสองข้างทางที่ผ่านไม่ว่าจะลัดเลาะเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมโบราณสถานเก่าแก่ หรือเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังเป็นการประหยัดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด ชัยนาทเมืองจักรยาน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคล่องตัวในการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชนในจังหวัด
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง ประหยัดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์

A79Km002 (1).jpg

B49Km002 (2).jpg

VIP19KOK (1).jpg

Carparkmap (1).jpg

ปั่นเปิดเมืองชัยนาท17.jpg

Size Normal cut.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/