Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

รับโควต้า Audax คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง01 กันยายน 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย10 กันยายน 2560
  • จ่ายเงินวันสุดท้าย10 กันยายน 2560
  • รับสมัครทั้งหมดรับโควต้า Audax คน
Event Route
  • สมัครร่วมแข่งในโควค้านักปั่น Audax ที่ผ่าน 600,400,300,200km ตามลำดับ
    ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1626545

วันนี้จะเปิดรับโควต้านักปั่น Audax 

นักปั่นจักรยานทางไกลออแดกซ์ ตั้งแต่  200 กม.ขึ้นไป (Audax 1200,600,400,300,200) จำนวน 40 คน โดยจะคัดเลือกจาก 40 คนแรกที่สมัคร และกรอกเลข ID (Audax Randonneurs Thailand) เพื่อจะใช้ตรวจสอบว่าได้การผ่านการปั่นจักรยานทางไกลออแดกซ์ ตั้งแต่ 200 กม.ขึ้นไป (Audax 200) โดยจะให้สิทธิผู้ที่ผ่าน Audax 600 ขึ้นไปก่อน ถ้าไม่เต็ม 40 คน จึงจะรับจาก Audax 400 ,300 และ 200 ตามลำดับ

 

ความเป็นมาของโครงการcutout-2.5x5m-01.jpg


กิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีความโดดเด่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีประเพณีที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่ายน่าสนใจของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพราะมีทำเลพื้นที่ตั้ง และลักษณะภูมิประเทศที่สามารถเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เหมาะสมที่จะผลักดันให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตต่อไป

การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการกีฬาสามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน ทั้งก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬา นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา การจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยนำเอกลักษณ์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ ตลอดจนการนำเอาเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนา และวิถีไทย วิถีชีวิตท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนบรรยากาศ และกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อีกทั้งกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 จึงจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อนุรักษ์และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า และบริการ
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ
6. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รูปแบบของกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน จะจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกล ภายใต้การจัดการแข่งขัน และการรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล โดยจะทำการคัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 1,000 คน ให้เหลือจำนวน 160 คน ด้วยการทดสอบบนสนามแข่งขันในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน เพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่แข็งแกร่งไปปั่นจักรยานสัญจรในเส้นทาง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเส้นทางที่จัดทำขึ้นสำหรับ การแข่งขันในครั้งนี้ ลงใน GPS ที่แต่ละท่านจัดเตรียมมา เพื่อนำทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สัมผัสศิลปวัฒนธรรมและกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน บนเส้นทางการแข่งขันที่ท้าทายตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขันในครั้งนี้จึงนับเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของนักปั่นน่องเหล็ก เพื่อชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 550,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

เส้นทางการแข่งขัน
แข่งขันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
จ.เชียงราย - อ.เชียงของ จ.เชียงราย - ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา - ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา - อ.บ่อเกลือ จ.พะเยา - อ.เมือง จ.น่าน - อ.เมือง จ.แพร่ - อ.เมือง จ.พะเยา - จ.เชียงราย 

รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร

วันที่ 1 : จ.เชียงราย - อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะทาง 195 กม.
วันที่ 2 : อ.เชียงของ จ.เชียงราย - ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 175 กม.
วันที่ 3 : ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา - ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา - อ.บ่อเกลือ จ.พะเยา ระยะทาง 185 กม.
วันที่ 4 : อ.บ่อเกลือ จ.พะเยา - อ.เมือง จ.น่าน ระยะทาง 135 กม.
วันที่ 5 : อ.เมือง จ.น่าน - อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทาง 150 กม.
วันที่ 6 : อ.เมือง จ.แพร่ - อ.เมือง จ.พะเยา ระยะทาง 185 กม.
วันที่ 7 : อ.เมือง จ.พะเยา - จ.เชียงราย ระยะทาง 175 กม.

วันที่จัดการแข่งขัน
- คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สนามจังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
- คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สนามจังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
- แข่งขันจริง วันที่ 1-7 กันยายน 2560

รางวัล
ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
- อันดับที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
- อันดับที่ 2 จำนวน 90,000 บาท
- อันดับที่ 3 จำนวน 80,000 บาท
- อันดับที่ 4 จำนวน 70,000 บาท
- อันดับที่ 5 จำนวน 60,000 บาท
- อันดับที่ 6 จำนวน 50,000 บาท
- อันดับที่ 7 จำนวน 40,000 บาท
- อันดับที่ 8 จำนวน 30,000 บาท
- อันดับที่ 9 จำนวน 20,000 บาท
- อันดับที่ 10 จำนวน 10,000 บาท

วิธีการแข่งขัน
- เริ่มต้นการแข่งขัน ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีละคน ห่างกันคนละ 30 วินาที ในทุกๆ ช่วงการแข่งขัน ในแต่ละวัน
- การปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละวัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้กำหนด
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวม Chip System ติดตามตำแหน่งไว้ตลอดการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีเครื่องวัดระยะทาง หรือ GPS ที่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเส้นทางการแข่งขันที่จัดทำขึ้นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ในทุกๆ ช่วงการแข่งขัน เพื่อใช้นำทางไปยังจุด Checkpoint และจุดสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละวัน หรือใช้คู่มือเส้นทางการแข่งขันที่จัดทำขึ้นในการนำทาง
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องใช้เครื่องวัดระยะทาง หรือ GPS แสดงหลักฐานจำนวนระยะทางตามที่กำหนดแก่เจ้าหน้าที่ตัดสินในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการลัดเส้นทางการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอุปกรณ์ไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยติดตั้งบนรถจักรยานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตลอดการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการ Checkpoint ตามที่กำหนดในเส้นทาง จำนวน 3-4 จุด ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเส้นทางการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเบื้องต้น และต้องซ่อมบำรุงด้วยตนเองในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นสามารถขอความช่วยเหลือในจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ณ จุด Checkpoint ในช่วงการแข่งขันในแต่ละวันได้ 
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำเวลาให้ผ่านการ cut off ในแต่ละช่วงการแข่งขัน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกจัดอันดับผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ได้รับคะแนนสะสมในแต่ละวัน 
- ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุด ในทุกๆ ช่วงการแข่งขัน จะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

การรับสมัคร
คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 160 คน ประกอบด้วย 
1. นักปั่นจักรยานทางไกล ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศอาเซียน ที่เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 คน คัดเลือกจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, เมียนมา, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และบรูไน
2. นักปั่นจักรยานทางไกลออแดกซ์ ตั้งแต่  200 กม.ขึ้นไป (Audax 1200,600,400,300,200) จำนวน 40 คน โดยจะคัดเลือกจาก 40 คนแรกที่สมัคร และกรอกเลข ID (Audax Randonneurs Thailand) เพื่อจะใช้ตรวจสอบว่าได้การผ่านการปั่นจักรยานทางไกลออแดกซ์ ตั้งแต่ 200 กม.ขึ้นไป (Audax 200) โดยจะให้สิทธิผู้ที่ผ่าน Audax 600 ขึ้นไปก่อน ถ้าไม่เต็ม 40 คน จึงจะรับจาก Audax 400 ,300 และ 200 ตามลำดับ


3. นักปั่นจักรยานที่ผ่านการทดสอบบนสนามแข่งขันในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน คัดเลือกจากผู้สมัครที่ปั่นจักรยานได้ระยะทางไกลที่สุด 50 คนแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 8 ชั่วโมง บนสนามแข่งขันในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ระบบจับเวลา Chip System เป็นตัวตัดสิน
4. นักปั่นจักรยานที่ผ่านการทดสอบบนสนามแข่งขันในจังหวัดน่าน จำนวน 50 คน คัดเลือกจากผู้สมัครที่ปั่นจักรยานได้ ระยะทางไกลที่สุด 50 คนแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 8 ชั่วโมง บนสนามแข่งขันในจังหวัดน่าน โดยใช้ระบบจับเวลา Chip System เป็นตัวตัดสิน

ช่องทางการรับสมัคร
รับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการสมัครกลุ่มต่างๆจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
https://event.thaimtb.com ในวันที่ 5 กค.2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ http://www.asian-biketour.com

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.