Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

210 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้วค่ะ <ปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561>

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 11 พ.ย. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 02 พ.ย. 2561 เวลา 20:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภท A : ระยะทาง 70 km.300 บาท 0 คน
ประเภท B : ระยะทาง 37 km.300 บาท 0 คน
ประเภท C : ระยะทาง 26 km.300 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1753572

 

Poster.png

 

BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018

"บางจาก" ขอเชิญนักปั่น หัวใจสีเขียวทุกท่าน ร่วมปั่นพิชิตแก่นมะกรูด และท่องเที่ยววิถีชุมชน ในกิจกรรม BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018 ณ ดินแดนหนาวสุดกลางสยาม สัมผัสวิถีชุมชน พร้อมร่วมกันมอบจักรยานให้กับสภาเด็กและเยาวชน โรงเรียนในพื้นที่แก่นมะกรูด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน

ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
จุด Start ณ อบต.บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี โดยมีระยะทางให้พิชิต 3 เส้นทาง ได้แก่ 


*นักปั่นหัวใจสีเขียว พิชิตแก่นมะกรูด 70 กม. (ประเภท A)
*นักปั่นหัวใจสีเขียว พิชิตแก่นมะกรูด 37 กม. (ประเภท B)
*นักปั่นหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยววิถีชุมชน ระยะทาง 26 กม. (ประเภท C)


ค่าสมัครคนละ 300 บาท ทุกประเภท จำกัดจำนวนเพียง 1,000 คน เท่านั้น
เปิดลงทะเบียนเฉพาะออนไลน์ที่ event.thaimtb.com


วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. สร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรชุมชน
3. รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทาง ส่งเสริมกิจกรรมให้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม

 

สถานที่จัดงาน
อบต.บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี


รุ่น อายุ และระยะทาง
1.ประเภท A : ระยะทาง 70 km. รับสมัครอายุระหว่าง 18 – 70 ปี
มีการแข่งขัน จาก ต.บ้านไร่-แก่นมะกรูด ในช่วง 11 – 33 กิโลเมตร 
(เริ่มจับเวลาการแข่งขันที่กิโลเมตรที่ 11 )
2.ประเภท B : ระยะทาง 37 km. รับสมัครอายุระหว่าง 15 – 70 ปี
มีการแข่งขัน จาก ต.บ้านไร่-แก่นมะกรูด ในช่วง 11 – 16 กิโลเมตร 
(เริ่มจับเวลาการแข่งขันที่กิโลเมตรที่ 11 )
3.ประเภท C : ระยะทาง 26 km. รับสมัครอายุระหว่าง 10 - 70 ปี
มีกิจกรรมแรลลี่หัวใจสีเขียวเที่ยววิถีชุมชน

กติกาการปั่น และ กติกาการแข่งขัน ทุกประเภท
1.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท 
2.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันน๊อค ตลอดการปั่น หากทางกรรมการตรวจพบ 
ขออนุญาตเชิญออกจากการปั่นได้ทุกขณะ 
3.หากเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ทางผู้จัดกิจกรรม
ขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4.ผู้จัดกิจกรรมมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ลงทะเบียน โดยหากเกิด
อุบัติเหตุ ในระหว่างการปั่น ทำการรักษาสามารถเรียนกค่าสินไหม ณ สถานพยาบาลจังหวัด ได้ทันที 
และในกรณีต้องทำการรักษาต่อเนื่อง และเลือกสถานพยาบาลเอง ผู้ประสพเหตุต้องสำรองจ่ายเอง
แล้วนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนโดยมีเอกสารใบรับรองแพทย์ ,ใบเสร็จค่ารักษา และ สำเนาบัตร
ประชาชน
5. การปล่อยตัวจะปล่อยตัวตามประเภทที่ลงสมัคร 
6. ผู้จัดกิจกรรมจัดเตรียมชิฟจับเวลาให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน
7. ผู้จัดกิจกรรมมีเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และมีเหรียญเส้นชัยสำหรับทุกท่าน
8. ผู้จัดกิจกรรมมีบริการอาหารและน้ำ ในจุดที่ให้บริการเท่านั้น
9. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามผู้เข้าร่วมปั่นนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ขับติดตามในเส้นทางไม่ว่ากรณีใด 
10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ทิ้งขยะหรือเศษสิ่งของอื่นใดในเส้นทาง อนุญาตให้ทิ้งได้ในจุดที่กำหนด 
เท่านั้น ถ้าหากเจ้าหน้าที่พบเห็นจะไม่อนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
11.ผู้จัดกิจกรรมยินยอมให้มีการช่วยเหลือทุกกรณีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันได้
12.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเคารพกฎกติกา และสัญญาณต่าง ๆ ในเส้นทาง รวมถึงเชื่อฟังเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในเส้นทาง ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
13.ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดระหว่างการแข่งขันหรือไม่
ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ได้ 

ค่าสมัคร
ค่าสมัครคนละ 300 บาททุกประเภท 
โดยนักกีฬาจะได้รับ BIB TAG พร้อมชิพจับเวลา เสื้อที่ระลึกในการจัดงาน และ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้เหรียญรางวัล พร้อมบริการอาหารและน้ำดื่มก่อนและหลังการแข่งขัน


เปิดรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ช่องทางการสมัครเฉพาะทางเว็บไซต์ https://event.ThaiMTB.com ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

รางวัล/รางวัลพิเศษ
1.ประเภท A ระยะทาง 70 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วงการแข่งขันจะได้รับ โล่รางวัล
2.ประเภท B ระยะทาง 37 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วงการแข่งขันจะได้รับ โล่รางวัล
3.ประเภท C ระยะทาง 26 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและเที่ยววิถีชุมชนทุกจุด ได้โล่รางวัล
4.นักปั่นอาวุโสสูงสุด (นับเวลาตามบัตรประชาชน) จะได้รับของที่ระลึกจากบางจาก
5.นักปั่นเยาวชนอายุน้อยที่สุด (นับเวลาตามบัตรประชาชน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
จะได้รับของที่ระลึกจากบางจาก
6.จับสลากผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท รวม 10 รางวัล โดยผู้โชคดีจากการ 
จับรางวัลจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ณ เวลาจับรางวัลเท่านั้นกำหนดการ 
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
13.00 น. เปิดรับลงทะเบียน จนถึง 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงาน อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
05.30-06.30 น.   เปิดลงทะเบียน รับ Race Kit
06.30-06.35 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่กิจกรรม
06.35-06.50 น.   ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Race Director) ให้ข้อมูลและกติกาการแข่งขัน
06.50-07.00 น.   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
                             บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน
07.00-07.05 น.   ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว-พิชิตแก่นมะกรูด ระยะ 70 km
07.05-07.10 น.   ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว-พิชิตแก่นมะกรูด ระยะ 37 km
07.10-07.15 น.   ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยววิถีชุมชน ระยะ 26 km
11.00 น.              รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
11.30-11.40 น.   พิธีมอบจักรยานในโครงการ “จักรยานเพื่อชุมชน” ให้กับ
                           >สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่
                           >ผู้อำนวยการ/ผู้แทนนักเรียนจาก ร.ร.อีมาดอีทราย
                           >ผู้อำนวยการ/ผู้แทนนักเรียนจาก ร.ร.บ้านใหม่คลองอังวะ
11.40-11.50 น.   พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
11.50-12.00 น.   จับสลากผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท 10 รางวัล
12.00 น.              เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 shirt2.jpg

sizeshirt.png

 

newpic1.jpg

 

newpic2.png

 

 

Map all.png

 

Map 1.png

 

Map2.png

 

Map3.png

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/