Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,028 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้ที่สมัครแล้วต้องมาลงทะเบียนรับเสื้อ ก่อนเวลา 06.30 น. ถ้าเลยเวลาตามที่กำหนด จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างานมีสิทธิ์ได้รับเสื้อ......(ไม่สามารถรับเสื้อแทนกันได้ค่ะ)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 10 ก.พ. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 31 ม.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรมการปั่น ฟรีค่าสมัคร 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1772203

 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ ครบรอบ 80 ปี

ชวนมาปั่นจักรยานร่วมกับคนพิการทางการเห็น กับกิจกรรม  Bike with the Blind

ภายใต้แนวคิด Ride For Sharing

หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็น โดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า การช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จึงจะถือได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น สัมฤทธิ์ผล เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ในปี 2562 มูลนิธิดำเนินการมาครบ 80 ปี เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานและเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่คนไทยซึ่งมีจิตเมตตาเอื้ออารีเป็นทุนเดิม
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือร่วมดูแลผู้บกพร่องทางการเห็น สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ทางมูลนิธิจะจัดให้มีการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการเห็น ในคอนเซ็ปต์ “Ride For Sharing”

กิจกรรมนี้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดต้องขอกำลังใจ กำลังการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในสังคม ทุกภาคส่วนวัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กับสังคมไทย
3. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. เพื่อให้คนไทยได้เห็นศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากผู้มีจิตเมตตา จนทำให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถพัฒนาตนเองจนมีความสามารถและช่วยเหลือตนเอง
ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบางส่วนยังสามารถปั่นจักรยานได้อีกด้วย
5. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเมตตาได้มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการแบ่งปัน โดยแบ่งปันกำลังทรัพย์
สนับสนุนตามกำลังศรัทธา
6. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือองค์กรการกุศล
7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิให้สังคมรับทราบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
ของมูลนิธิฯ

รับสมัครจำนวน 1,000 คน ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
- ระยะทางปั่นรวม 20-30 กม. 
- จุดแวะที่ Landmark สำคัญของจังหวัด 
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อ T-Shirt, อาหาร, น้ำดื่ม และประกันอุบัติเหตุ 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสและส่งเสริมคนพิการเห็นทางการเห็น ได้รู้คุณค่าและศักยภาพของตนเอง

 

 

ตารางปั่น1.jpg

 

 

ไซต์เสื้อ.jpg

 

S__20496466.jpg

 

schedule_korat.png

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/