Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

13 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง30 มี.ค. 2562
 • รับสมัครวันสุดท้าย11 มี.ค. 2562 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • ยุวชนชาย (15รอบ)
  ค่าสมัคร      200 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • เยาวชนหญิง (15รอบ)
  ค่าสมัคร      350 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • เยาวชนชาย (18รอบ)
  ค่าสมัคร      350 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • ชาย อายุ 30-39 ปี (18รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • ชาย อายุ 40-49 ปี (18รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ทั่วไปหญิง (18รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (15รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ทั่วไปชาย A (24รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ทั่วไปชาย B (21รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ (18รอบ)
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงานได้ ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1774714

 

S__6373473.jpgชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ (SamutSongkhram Cycling Club)
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน 


สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE )


1.หลักการและเหตุผล
ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน ทั้งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จะทำให้ผู้ปั่นจักรยานมีร่างกายที่แข่งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจให้แหล่งท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ทางชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรสงคราม และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการแข่งขันจักรยานสมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรซ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562


2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน
2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.4 เพื่อพัฒนา ยุวชน เยาวชน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาจักรยาน


3.วิธีดำเนินการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 500 คน จัดการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่นการแข่งขัน โดยวิธีการแข่งขันเป็นออกเป็น รอบ ๆ เริ่มต้นบริเวณถนนเอกชัย หน้าศาลหลักเมือง ระยะทางต่อรอบ 1.2 กม. (รายละเอียดตามแผนที่ที่แนบ) 

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
1.รุ่นยุวชนชาย แข่งขันจำนวน 15 รอบ
2.รุ่นเยาวชนหญิง แข่งขันจำนวน 15 รอบ
3.รุ่นเยาวชนชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
4.รุ่น อายุ 30-39 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
5.รุ่น อายุ 40-49 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
6.รุ่นทั่วไปหญิง แข่งขันจำนวน 18 รอบ
7.รุ่นหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป แข่งขันจำนวน 15 รอบ
8.รุ่นทั่วไปชาย A แข่งขันจำนวน 24 รอบ
9.รุ่นทั่วไปชาย B แข่งขันจำนวน 21 รอบ
10.รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ แข่งขันจำนวน 18 รอบ

 

142250.jpg

S__6258768.jpg

 

กติกาการแข่งขันไครทีเรียม
1. นักกีฬาจะต้องขี่ตามระยะทางที่กำหนดในแต่ละรุ่นและแบบของจักรยาน โดยในแต่ละรอบจะมีระยะทางต่อรอบ 1.2 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1.รุ่นยุวชนชาย แข่งขันจำนวน 15 รอบ
2.รุ่นเยาวชนหญิง แข่งขันจำนวน 15 รอบ
3.รุ่นเยาวชนชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
4.รุ่น อายุ 30-39 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
5.รุ่น อายุ 40-49 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
6.รุ่นทั่วไปหญิง แข่งขันจำนวน 18 รอบ
7.รุ่นหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป แข่งขันจำนวน 15 รอบ
8.รุ่นทั่วไปชาย A แข่งขันจำนวน 24 รอบ
9.รุ่นทั่วไปชาย B แข่งขันจำนวน 21 รอบ
10.รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ แข่งขันจำนวน 18 รอบ


2. ผู้ชนะการแข่งขันคือนักกีฬาที่ขี่ครบระยะทาง โดยการรวมคะแนนการเข้าเส้นชัยในแต่ละรอบ มารวมกันผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ 

3. การแข่งขันจะมีการให้คะแนนทุก ๆ 3 รอบ(ระฆัง) โดยจะมีคะแนนในการแข่งขันแต่ล่ะรอบดังนี้ ในรอบสุดท้ายให้คะแนนเป็น 2 เท่าของรอบปกติ
- อันดับ 1 ได้ 3 คะแนน
- อันดับ 2 ได้ 2 คะแนน
- อันดับ 3 ได้ 1 คะแนน
- ส่วนรอบที่ไม่มีระฆัง ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 จะได้รับ 1 คะแนน


4. การตัดสินจะใช้คะแนนที่นักกีฬาทำได้ระหว่างการแข่งขันเพื่อจัดลำดับ นักกีฬาที่ขี่ครบระยะทางและมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากอันดับการเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย
5. รางวัลการแข่งขันแต่ละรุ่นและแต่ละแบบของการแข่งขันจะเป็นดังนี้ 


รูปภาพ


6. นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้มากกว่า 1 รุ่นแต่ต้องไม่ตรงกับข้อห้ามในรุ่นนั้น ๆ และต้องลงทะเบียนสมัครเป็นรุ่นต่อรุ่น นับการสมัคร 1 ครั้งต่อ 1 รุ่น 
7. การคำนวณตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำ พ.ศ.ปีที่แข่งขันลบออกด้วยปีพ.ศ.เกิด 
8. ห้ามนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นักกีฬารุ่นทั่วไป B ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ที่สมาคมรับรอง มาก่อนระเบียบการแข่งขัน
สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE )
 

ระเบียบทั่วไป
1. การแข่งขันจักรยาน สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE ) จัดแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
2. การแข่งขันจักรยาน สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE ) จัดขึ้นโดยชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลและรับรองการแข่งขันโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานไครทีเรียมของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดเวลาในการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยานสองล้อตามประเภทของการแข่งขัน ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด ห้ามใช้ล้อแบบจาน (Dish wheel)
8. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์ทุกคน
9. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย และจากกรรมการจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในการตัดสินชี้ขาดทุกกรณี
10. การประท้วงคำตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 20 นาที หลังติดประกาศผลอย่างเป็นทางการ
11. ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
12. ผู้จัดการแข่งขันจะรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ/หรือ นำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานหรือทรัพย์สินของผู้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สภาพเส้นทาง 

รูปภาพ

 


จุดสตาร์ส

รูปภาพ


เลี้ยว 1

รูปภาพ


เลี้ยว 2
รูปภาพ


เลี้ยว 3
รูปภาพ


เลี้ยว 4
รูปภาพ

เลี้ยว 5
รูปภาพ

 

ถ้วยรางวัล

แนบไฟล์

ใหม่.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.