Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,100 คน

ผู้สมัครแล้ว

426 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

- สมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ได้รับเสื้อ วันที่ 14 กันยายน 2562 - สมัครหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2562 จะได้รับเสื้อ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 15 ก.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 10 ก.ย. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,100 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภททั่วไป [รับสูงสุด 1,000 คน]600 บาท 408 คน
ประเภท VIP [รับสูงสุด 80 คน]1,000 บาท 16 คน
ประเภท Golden Heart [รับสูงสุด 20 คน]3,000 บาท 2 คน
(เพิ่ม) ค่าจัดส่งเสื้อทางปณ. 60 บาท (สำหรับผู้สมัครหลังวันที่ 11 ส.ค.)60 บาท 39 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1802012

 

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

วันที่รับสมัคร    วันที่ 9 มิถุนายน 2562 – 5 กันยายน 2562

รับสมัครทั้งหมด 1,100 คน

 

2.ความเป็นมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกพื้นที่สู่ความเจริญ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ดังคำขวัญขององค์กร สว่างทั่วทิศ  สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” กิจกรรม PEA BIKE FOR LIFE เป็นอีกหนึ่งโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA BC.) ได้จัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของผู้คนให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด สร้างสังคมแห่งมิตรภาพและความสามัคคีผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล 

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้กิจกรรม PEA BIKE FOR LIFE 2019 ขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาจักรยานจำนวน 200 คัน บริจาคให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 

โดยในครั้งนี้ชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้เพิ่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขาประเภท Cross country เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความรักในกีฬาจักรยานให้ได้พัฒนาความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน และสร้างทางเลือกสำหรับเยาวชนโดยทั่วไปในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างครอบครัวสุขภาพดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

   1. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนให้แข็งแรง โดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน

     2. จัดหาจักรยานจำนวน 200 คัน บริจาคให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของจังหวัดสุรินทร์

    3. ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มและบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน

     4. ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว สร้างสายใยรักเป็นภูมิคุ้มกันอบายมุขและห่างไกลจากสิ่งเสพติด

     5. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

    6. กระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากนักปั่นจักรยานที่เข้ามาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

 

3.ประเภทการปั่นและของที่ระลึก

ประเภททั่วไป: จำนวนรับสมัคร 1,000 ท่าน

   - ค่าสมัคร 600 บาท - ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ พร้อมเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019  

ประเภท VIP: จำนวนรับสมัคร 80 ท่าน

   - ค่าสมัคร 1,000 บาท - ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ , เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019

   ประเภท Golden Heart: จำนวนรับสมัคร 20 ท่าน

   - ค่าสมัคร 3,000 บาท - ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ , เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  1 ชุด และเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019  

 

 

4.เส้นทางการปั่น

4.1 ทางเรียบพื้นถนน (เฉพาะนักปั่นท่องเที่ยวและการแข่งขันประเภทเสือหมอบ)     

  เส้นทางที่ 1 "ปั่นเพลินๆเติมสุขภาพ" ระยะทาง 16.00 กิโลเมตร        

   START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->โครงการฯห้วยเสนง->อ่างน้ำตา->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

   เส้นทางที่ 2 "วัดกันไปใจเกินร้อย" ระยะทาง 69.60 กิโลเมตร

  START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->ตำบลตระแสง->ตำบลสวาย->อุทยานพนมสวาย->ตำบลสวาย->ตำบลตระแสง->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

 

4.2 ทาง CROSS COUNTRY (เฉพาะการแข่งขันประเภทเสือภูเขา)  

   START- FINISH  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

5.ประเภทการปั่นและการแข่งขัน

5.1 การแข่งขัน ประเภททางเรียบ

A1 : เสือหมอบชาย OPEN 

A2 : เสือหมอบหญิง OPEN

ชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 2  เงินรางวัล   800 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 3  เงินรางวัล   700 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 4  เงินรางวัล   600 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 5  เงินรางวัล   500 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 6-10  ได้รับของที่ระลึกจาก PEA

 

5.2 การแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา CROSS COUNTRY

B1 : เสือภูเขาชาย OPEN  (ระยะทาง 40 กิโลเมตร)

B2 : เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

B3 : เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

B4 : เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (ระยะทาง 20 กิโลเมตร)

C1 : เสือภูเขาหญิง OPEN (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

C2 : เสือภูเขาหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (ระยะทาง 20 กิโลเมตร)

D1 : เสือภูเขาเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี (ระยะทาง 10 กิโลเมตร)

D2 : เสือภูเขาเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี (ระยะทาง 10 กิโลเมตร)

ชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 2  เงินรางวัล   800 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 3  เงินรางวัล   700 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 4  เงินรางวัล   600 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

อันดับ 5  เงินรางวัล   500 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

 

5.3 กลุ่ม E : เพื่อนมาก...ลากด้วยใจ  คัดเลือกจากทีมที่มีผู้สมัครมากที่สุด

ชนะเลิศ  เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

อันดับ 2  เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณ

อันดับ 3  เงินรางวัล 1,000บาท   พร้อมประกาศเกียรติคุณ

 

5.4 กลุ่ม F : ใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ  ไม่มีลำดับรางวัล นักปั่นที่ปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019  ผู้สมัครสามารถเลือกกลุ่มความเร็วตามความสามารถท่านเอง โดยมีระดับความเร็วจำนวน 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่1 ความเร็วประมาณ 30-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่2 ความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่3 ความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่4 กลุ่มท่องเที่ยว เน้นบรรยากาศและมิตรภาพ...ไม่เน้นความเร็วและเวลา

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกปั่นได้ทั้งระยะ 69.60 กม. หรือ ระยะ 16.00 กม. โดยเลือกเข้ากลุ่มตามป้ายบอกประเภทที่จุด START

 

6.กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

14.00-18.00 น. นักปั่นทั่วไปลงทะเบียนรับเสื้อและคูปองอาหาร นักปั่นแข่งขันลงทะเบียนรับเสื้อ, คูปองอาหารและหมายเลขแข่งขันแต่ละประเภท ณ เต็นท์หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

05.00 น.  นักปั่นทั่วไปลงทะเบียนรับเสื้อและคูปองอาหาร นักปั่นแข่งขันลงทะเบียนรับเสื้อ, คูปองอาหาร และหมายเลขแข่งขันแต่ละประเภท ณ เต็นท์หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

06.20 น.  นักปั่นพร้อมหน้าจุด Start-Finish

06.30 น.  การกล่าวรายงานและพิธีปล่อยขบวนจักรยาน

07.00 น.  ปล่อยขบวนจักรยานตามลำดับดังนี้

A1 : เสือหมอบชาย OPEN

A2 : เสือหมอบหญิง OPEN

B1 : เสือภูเขาชาย OPEN

B2 : เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี

B3 : เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี

B4 : เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป

C1 : เสือภูเขาหญิง OPEN

C2 : เสือภูเขาหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

D1 : เสือภูเขาเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี

D2 : เสือภูเขาเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี

F : ทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ

กลุ่มที่1 ความเร็วประมาณ 30-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่2 ความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่3 ความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กลุ่มที่4 กลุ่มท่องเที่ยว

 

09.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม พิธีมอบจักยานจำนวน 200 คัน ให้ สพป. เขต 1 และนักเรียน

11.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

การให้บริการและอำนวยความสะดวก

1.รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน

2.รถพยาบาล

3.ทีมงานมาแชล นำขบวนและขนาบข้างขบวน ดูแลความปลอดภัย

4.รถเซอร์วิสบริการจัดเก็บจักรยานที่ชำรุด

5.บริการอาหารเช้า อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

6.จุดให้น้ำตลอดเส้นทางทุกระยะ 10 กิโลเมตร

7.นักปั่นทุกท่านทุกประเภทที่สมัครจะได้รับการทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดช่วงการแข่งขัน

 

7.การรับสมัคร

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 – 5 กันยายน 2562

ช่องทางการรับสมัคร:

1. https://event.thaimtb.com/event.php?e=421

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ (แผนกก่อสร้าง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  หมายเหตุ  - ไม่มีการรับสมัครที่หน้างาน

- สมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ได้รับเสื้อ วันที่ 14 กันยายน 2562 

 - สมัครหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จะได้รับเสื้อ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 (ค่าจัดส่งเสื้อ 60 บาท)  

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

2.ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร หรือสภาพถนน

3.ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่น ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด

 

การบริการทางการแพทย์

1.บริการทางการแพทย์จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุโดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 

ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ผู้จัดหรือผู้ร่วมจัดบันทึกภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาใช้แก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้

 

203540.jpg

203541.jpg

1559897238540.jpg

 

91579.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.