Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

208 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 24 พ.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 11 พ.ย. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
  • จุดปล่อยตัวสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก
Event Route
  ค่าสมัคร คน
สาย A ระยะทาง 100 กม520 บาท 69 คน
สาย B ระยะทาง 50 กม.520 บาท 139 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงานได้ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1821394

 

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 (ปั่นไปด้วยใจ ที่แบ่งปัน)
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

ณ บริเวณสวนน้าเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

หลักการและเหตุผล
ชมรมจักรยานอุทัยธานี และชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีจานวนนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการจัดในครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ปั่นไปด้วยใจ ที่แบ่งปัน” การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี นอกจากนี้กิจกรรมปั่นจักรยานยังได้ช่วยเหลือชุมชน แบ่งปัน สู่สังคม โดยทางชมรมจักรยานอุทัยธานี จะนาเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลอุทัยธานีทางด้านเครื่องมือแพทย์อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย โดยใช้จักรยาน
5.2 เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อนาเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลอุทัยธานีทางด้านเครื่องมือแพทย์
5.4 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี
5.5 เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความสามัคคี ในองค์กร กลุ่มชุมชน สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

 

เป้าหมาย
นักกีฬาปั่นจักรยาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2,000 คน

 

กำหนดการจัดกิจกรรม ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่ 23 พย. 2562

14.00-19.00 น. เปิดรับลงทะเบียน ณ.บึงพระชนกฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 พย. 2562

05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยาน และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า

07.45 น. นักปั่น สาย A และ สาย B ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท

- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

- นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ

08.00 น ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน

- ปล่อยตัวนักปั่น สาย A ระยะทาง 100 กม.

- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 50 กม. ตามลาดับ

11.00 น. นักปั่นเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก 

12.00 น. นักปั่นรับประทานอาหารมื้อเที่ยง

13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลาเนา โดยสวัสดิภาพ

 

เสื้องานปั่น5.jpg

เหรียญงานปั่น5.jpg

 

 

เส้นทาง100โล.jpg

 

เส้นทาง50โล.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.