ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พิชิตอินทนนท์ ครั้งที่ 10"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club A-11 XL A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ TripleS) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย จักร เจริญไชย A-12 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ NanoFiber) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย บุญนำ แต้บ้วนฮวด OSK Cycling Club, Cycam A-13 M A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย นรา กิจเกรียงไกรกุล A-14 XL A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย อภิสิทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์ - A-15 M A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย เนรมิต โชควันอำนวย A-16 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ศรา สุธาสุทธิ์ Osk Cycling Club A-17 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย ธรรมรักษ์ ติวิรัช OSK Cycling Club A-18 S A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 น.ส. พีฤดา สวัสดิ์เวช ANS M A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย สมชนก เตชะเสน OSK Cycling Club L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ NanoFiber) ยกเลิก(ได้คืนเงินแล้ว)
11 นาย เผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ OSK Cycling Club A-19 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย พสุ ณ พัทลุง OSK Cycling Club A-20 XS A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย บริพร ฌานนันทะ OSK Cycling Club L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย คณวัฒน์ สุวรรณิน OSK cycling club A-21 M A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 น.ส. กรรณาภรณ์ สุวรรณอุดมกิจ OSK cycling club A-22 S A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ประภัสสร์ พิมลกิตติรัตน์ OSK cycling club A-23 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ณัฐธีร์ ชัยบวรวิวัฒน์ OSK cycling club A-24 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธรรมรัตน์ บุญจันทร์ OSK Cycling Club XL A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย ณญาชัย บุลสถาพร OSK Clyling Club A-25 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ TripleS) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย อรรถพล พรรณราย OSK Cycling Club A-26 M A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ NanoFiber) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย วีระสิทธิ์ เจียรกุล OSK Cycling Club A-27 L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย พงษ์ศักดิ์ พรปรีชาธนกุล OSK CYCLING CLUB A-28 XL A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ TripleS) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย ธีรพัชส ประสานสารกิจ OSK Cycling Club L A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
24 นาย ธนศาล วิธีเจริญ OSK Cycling Club A-29 3XL A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ปัณณทัศน์ จินดารัตนะพัทธ์ osk104 A-30 S A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ NanoFiber) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 5,815 คน (ทั้งหมด 5,815 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.