ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมการแข่งขันจักรยาน Thailand Cycling Tour Challenge สนาม2 จ.เชียงราย"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย ไพรสนธ์ กันท๊ะวงค์ เสือแม่ใจ M C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ปฏิภาณ แสนสมบัติ ride for fun L A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย หนึ่ง พิมปราโมทย์ บ้านแก้งไบค์ M C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
4 นาย พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีอมร SWCT&RFF Cycling Team M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย พิชิตพงษ์ พวงมาลัย ปั่นลืมเมีย M C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย วรุตม์พงศ์ ฉัตรมหากุล RFF L C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณัฐพร วิชารัตน์ Swct&Rff cycling team. S A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย ธนาธิป บัวสุวรรณ RFF S A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 ว่าที่ ร.ต. จตุรงค์ วงค์พิริยไพศาล ทรายคำลำพูน XL C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย วิศรุต ชัยยาใหญ่ ทรายคำลำพูน M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย กัมปนาท ยาไชยบุญเรือง ทรายคำลำพูน L C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย นพดล สันธิ RIDE FOR FUN ปั่นเอาม่วน M A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย พิเศษ สุวิโรจนากร Ride for Fun ปั่นเอาม่วน S A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
14 น.ส. สุภรัตน์ รัตนดิลกชัย velohead S D1 : รุ่น Open หญิง / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย ภูดิศ ฐิรวิภาส velohead M C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาง โสภิดา พิงคะสัน Carbo Hi-Speed XS D1 : รุ่น Open หญิง / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย กิตติ์ฐณัฐ พิงคะสันเตชิน Carbo Hi-Speed M C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย นายวิชัย วิสุทธิเกษม Carbo Hi-Speed M C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย อานันท์ ปัญญาสูง ทรายคำลำพูน XL A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ไววิทย์ ติวัน Carbo Hispeed M A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย SAI AUNG KHAM Carbo Hispeed S A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 ดร. หิรัญกร การหมั่น Lampang Roadrunner// Softleg Cycling M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย วรภัทร กล่อมเกลี้ยง Singhaphupha L C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ประสงค์ มหาวรรณ Pea. Fang XL C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย เฉลิมพันธ์ ใจมาดี XL A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย นันดา วินไท FreeRider M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
27 ว่าที่ร้อยตรี วินัย กิจรักษ์ นางแลไบค์ M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย เชาวฤทธิ์ คำปา M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย สุทธิพงษ์ ฟองอินทร์ S C7: รุ่น Open ชาย / MTB คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
30 นาย กวีวิชย์ ไชยแก้ว ปั่นลืมเมีย M C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย เอกชรินทร์ วงค์ริยะ carbo hispeed L A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
32 นาย พีระพงษ์ ฉิมวิลัยทรัพย์ MFU Cycling L C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาย ถนอม เลาแก้ว Nang-Lae Bike Club M C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาย อนุชา โกดถา Nang-Lae Bike Club XS C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 น.ส. ณัฐณิชา รอดเจริญ MFU Cycling Club XS D1 : รุ่น Open หญิง / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย สมเด็จ ปินทะยา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง L C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย เมธาวี รัตนพนัส ุ่ีขาแวะลำพูน M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย กิตติพล คงดี L C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย ปฐมพงษ์ พ่วงสำเภา พาพี่ไปขี่เครื่องบิน S A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 นาย ณัฐวัฒน์ นิ่มสะอาด พาพี่ไปขี่เครื่องบิน M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 นาย ธนากร กันทสอน ไม่มีทีม M A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
42 นาย กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล WTT We are Thai team S A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 นาย เอกชัย นันตา Carbo Hi-Speed M C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
44 นาย อภิพันธ์ ภู่ภักดี L A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย ศิรศักดิ์ เทพาคำ XL A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย ปราชญา พานิชชาติ PTT Fang M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย นฤพงศ์ สมทะนะ UNCLEMAN XL C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย วัสสา โตบัว สิงห์ซอยตัน S C7: รุ่น Open ชาย / MTB คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
49 นาย พงษ์พัฒน์ อาซ้อกู่ - L C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 ร.ต.ต. ธีระชัย แสนคำ ศรีเกิด bike M C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย อลงกรณ์ นิลแก้ว L C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 ด.ช. ปุญญวัฒน์ เงินงาม Prajak Procycliste S A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย วีระกิตติ์ ศิริอนันต์ M C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย บุญชัย พันธ์พรม chakanbike L A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
55 นาย กฤตยปกร. สนิทพระพร Lamphun cycling 2XL C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 จ.ส.ต. ศราวุธ มาระวิชัย เสือพญาคำ L A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย พฤทธิ์ รัตนพฤกษ์ จักรยานเทิง M C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาย คมสัน การบัญชี Thumdee design cycling team M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย นิกร สุขใหญ่ M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย ธีร์ พรหมลักขโณ Stag Head M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย ณรงค์ พรหมลักขโณ Stag Head L C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาย ธนพล หวังวงศ์ไพบูลย์ RFF XL A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 ดาบตำรวจ แรม วังวล เสือลาบขม S C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย สัมพันธ์ วงค์เวียนมา จักรยานเทิง L C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย เฉลิม บุญมา เสือลาบขม S C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
66 นาย ทรงศักดิ์ ขันตี เสือพญาคำ 2XL C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย สุนทร ศรีรักษา เสือพญาคำ M C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย วิชาญ ไชยรังษี เสือพญาคำ M C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาย อเนก ใจวันเน เสือพญาคำ M C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย ณรงค์ โพธิ เสือพญาคำ L C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย สมัย วันดี เสือพญาคำ M C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 น.ส. สรีรักษ์ รักษา เสือพญาคำ XS D1 : รุ่น Open หญิง / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
73 ด.ต. อดิสรณ์ จันทราทิพย์ เสือพญาคำ L C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย จรัส ทองบุญ แม่ฮ่องสอน S C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย เสรี มณีโชติ PEA BC M C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
76 นาย สุทิน วงค์สวัสดิ์ ชมรมจักรยานการไฟฟ้าเขต1เชียงใหม่ M C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
77 นาย นายวีระชัย ไชยราช แม่ฮ่องสอน M C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 น.ส. ศศิธร เบญจวรรณ แม่ฮ่องสอน M D3 : รุ่น Open หญิง / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย พรเทพ โพธิ์สุวรรณ WTT we are thai team XS A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย เกรียงไกร โพธิวงศ์ iCC RACE XS A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย ณัฐภัทร ศูนย์กลาง ปั่นแล้วแข็ง L A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
82 นาย ชิษณุพงศ์ จันทิ - S A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย เสกสันต์ ฐิตะลักขณะ ISUZU CYCLING CLUB XL A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
84 นาย เอกวิทย์ บุญหมื่น L A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย ศุภกร ผลฉัตร Thunjaicycling L A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย มิ่งศิษฐ์ คำลือ - L C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 นาย ณัฐพงษ์ ฆ้องเดิม - L C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย อนุกุล ธะกุลนา เสือทองกวาว เชียงใหม่ M C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย เมธิชัย ธะกุลนา เสือทองกวาว เชียงใหม่ M C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 นาย สาคร คำตัน เสือทองกวาว S C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย นเรือง วงศ์ประเสริฐ - XL C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาย ภานุพันธ์ ไทยยันโต เอนกไบค์ S C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย กานต์ โสภณรณฤทธิ์ mfu cycling club M A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 นาย วรรษรัชฏ์ จารุจินดา ฝุ่นฟุ้งเชียงราย M C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย ไชยพร แย้มเจริญ Kmc L A1 : รุ่น Open ชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 นาย สมเกียรติ สอนใจ 3XL C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย จำเนียร คำใส แม่ฮ่องสอน M C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย มานพ อูปเฮียง สายเมา L C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย ธนภัทร กันทาวงศ์ M A1 : รุ่น Open ชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
100 นาย เจษฎา ยุกตะบุตร ปั่นลืมเมีย L C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 184 คน (ทั้งหมด 184 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.