ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม/ลำดับที่ และ BIB No. (Enter to search Name/Team/No/Bib no)
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย ประเสริฐ ฉกรรจ์ศิลป์ PUN PAI TOUR L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย สมบัติ ธรรมสรางกูร ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ระพิน อำพันธ์ ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ประจิม บุญประสพ ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย เอกลักษณ์ สุขบัตร ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 น.ส. ชาลินี ทุนประเสน ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย วัลลภ เสือมีทรัพย์ ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย วรวุฒิ นิวาเวศน์ อิสระ ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาง ทัสภรณ์ นิวาเวศน์ อิสระ L ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย เกตุ น้อยวงษ์ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย ศักดิ์อุดร ก้อนทอง ผู้ว่าฯพาปั่นร้อยเอ็ด XL ปั่นประเภท B: 24 กม.(ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย กิตติรัชต์ ประยูรคง โนนสุวรรณ ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 น.ส. สิริลักษณ์ น้ำค้าง S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย กฤษฎา ศุขอำนวย L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สุรพล หาญอนุสรณ์ - S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ธีระภัทร์ วายุพัฒน์ 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย พวง หมั่นหินลาด อิสระ M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 น.ส. เสาวรัตน์ บุญน้อม XS ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 น.ส. ระพีพรรณ ถึงล้อม M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย เทียมสุริยะ จุนเจือ XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ชูศักดิ์ ท้าวนิล ชมรมจักรยานโนนศิลา L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย พงษ์ศักดิ์ นวลเส้ง ปั่นเบิกฟ้า ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
23 น.ส. ชนิดา ไพจิตร ปั่นเบิกฟ้า ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
24 นาย ชาญเดช สิงห์สถิต อิสระ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย วัชรินทร์ คงสวัสดิ์ หนุกกันนิ M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
26 น.ส. สุพัตรา วงศ์ประไพพักตร์ หนุกกันนิ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
27 นาย ธนยศ รัตนภิรมย์ XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
28 นาย สงกรานต์ ลิ้มสุข ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
29 น.ส. อรุณี จันแก้ว ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
30 นาย ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย ชานนท์ หนุนชู Changplai Cycling XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
32 นาง จุไรวรรณ หนุนชู Changplai Cycling L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
33 น.ส. ปานสุดา ชุมศรี XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 ว่าที่ ร.ต วิโรจน์ ท้าวโพธิ์ทอง ครอบครัวตัว ต. ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
35 นาย รวีฤทธิ์ ถิระปรารมณ์ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 ว่าที่ ร.ต. ยุทธการ กิตติยพงษ์ M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 น.ส. อรรฆิศา ศิริมงคล cycling freedom M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย อภิศักดิ์ เผ่าเพ็ง cycling freedom XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย ปิยะพงศ์ สุขเพิ่ม cycling freedom 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 นาย อนุเทพ ยุพา cycling freedom L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 น.ส. สุชานันท์ เผ่าเพ็ง cycling freedom S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 น.ส. เสาวณี บางแก้ว cycling freedom L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 น.ส. รัญชนา ยันต์สา cycling freedom L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย นายเสนอ เอี้ยงสุวรรณปัทมะ cycling freedom L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาง วันทนา เอี้ยงสุวรรณปัทมะ cycling freedom XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย ยุทธศักดิ์ พิศเพ็ง cycling freedom L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาง วันทนา รัตนมรรคา cycling freedom M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย นริศ เทศปลื้ม freely ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
49 ด.ญ. อริศา เทศปลื้ม feely ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาง อังคณา มงคะ freely S ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย วัชรชัย พุทธมิลินประทีป บ้านไผ่ทีม 3XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาย บัญญัติ สกุลอินทร์ บ้านไผ่ทีม L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย กำธร เรืองนิ่ม สานรักษ์แก่งคอย 2XL ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
54 . ร.ต.จิณณฉัตร เกิดกิจ -Angthong ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาง วชิราภรณ์ เกิดกิจ -Angthong ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย สายชล ประสิทธิธัญการ L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 น.ส. รุ่งนิพา ประสิทธิธัญการ L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาย สมบัติ ธนสารวัฒนา น้องมิวจูเนียร์ XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
59 นาย กฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ เสืออาสา ดงพญาเย็น L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
60 ด.ญ. สุชาวดี เผ่าเพ็ง Cycling freedom M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย สุดใจ เถื่อนทับ อิสระ L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 น.ส. รุจิราภรณ์ เถื่อนทับ อิสระ M ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาย นายสหโรจน์ มณีวงค์ อิสระ 3XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย สกล นธีนาม อิสระ XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
65 นาย จตุพล ภูหมื่น ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 ร.อ. อาทิตย์ วงษ์พานิช โดดเดี่ยว 1,000 ลี้ 3XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
67 นาย อาทิตย์ โกมุตตานนท์ XL ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
68 นาง จารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ ไม่มี XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 น.ส. สุริยาพร แดงนวล L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 น.ส. วันปณิธาน สุดเสน่หา XL ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย Rawi Wongwhan อิสระ 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
72 นาย โสฬส รุ่งแจ้ง M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย วรายุทธ สันติชัยรัตน์ Lube bike Gen#2 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 น.ส. ณัฐนิชา น่วมนิล S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
75 นาย ณัฐเดช นิ่มมา S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
76 นาย สมยศ เข็มทอง อิสระ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
77 นาย ธนภัทร ตระหนักยศ 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 น.ส. สัญจร อินกาย ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย บุญรัตน์ ศรีพนมวัน ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย รุ่งอรุณ ทานุมา ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาง พรเพ็ญ บำรุงภักดี M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
82 นาย วินัย ภาวะนาวิเศษ 2XL ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 น.ส. สมบัติ มาลา L ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาย เด่น เจริญสุข ปั่นไปด้วยกัน L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาง สุทธภา เจริญสุข ปั่นไปด้วยกัน M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย สุรเดช ปรีชาพรกุล 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 นาย ธนกร สุนันทชัยกุล C'tSun XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย ไพศาล มุ่งสมัคร มิตรรักนักปั่น L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย สาโรจน์ เกรียงพุฒานนท์ Tbc ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 นาย จีระศักดิ์ สาริวัน ปั่นชลอแก่ คริคริ L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย สุรศักดิ์ ลัทธิ 304 Healthy Bike 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาย สุทิน สายสีแก้ว L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย อุกฤษ มอดตะคุ - 2XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 น.ส. พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ - XL ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย Kanit Kositapa 24.7 M ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 น.ส. Kitiya Okbua 24.7 S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย ธานี สี่สี L ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย ประจวบ สามงามนิ่ม Packing Cycling Club L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย เลิศชัย เชียงศรี EP bike L ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
100 นาง พิไลวรรณ เชียงศรี EP bike S ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 476 คน (ทั้งหมด 381 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.