Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 7 พย. 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง19 พฤศจิกายน 2560
 • รับสมัครวันสุดท้าย07 พฤศจิกายน 2560
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย07 พฤศจิกายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • สมัครราคา 300 บาท ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก

 • ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร      102 คน
 • ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • สมัครราคา 600 บาท ได้รับเหรียญที่ระลึก + เสื้อจักรยาน

 • ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      241 คน
 • ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        44 คน
 • ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • สมัครแบบ VIP 1000 บาท ได้รับเหรียญที่ระลึก+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก

 • ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร        21 คน
 • ปั่นประเภท B: 24 กม.(ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • ปั่นประเภท VIP: 15 กม..(ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1641507

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017
 

โปสเตอร์ PAECE ROAD 2017.jpg


กลับมาแล้วกับทริปปั่นประจำปีกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)ครั้งนี้ 
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017 
ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดื่มด่ำไปกับเส้นทางธรรมชาติและสูดโอโซนในช่วงฤดูหนาวล้อมรอบด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ตลอดเส้นทาง
ในครั้งนี้เป็นการปั่นการกุศลสมทบทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนในพื้นที่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางแบ่งเป็น 3 ระยะ 15/24/45 กิโลเมตร เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว
งานนี้มีทีมมาแชลคอยดูแลตลอดเส้นทางเหมือนครั้งก่อนครับ
 

ใบสมัคร.jpgหลักการและเหตุผล
ในภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง ขาดความเข้าใจกัน รวมทั้งปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ เช่น ปัญหาความแตกแยกขัดแย้ง การใช้
ความรุนแรง การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี ปรองดอง และสันติสุขในจิตใจ
อันส่งผลลบต่อดัชนีความสุขของคนทั้งประเทศ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระราชทาน “การ์ดขอบคุณพระราชทาน” ในงาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า 
“การที่ทุกท่านได้สำแดงความสามัคคีและน้ำใจตลอดจนความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขและชาติบ้านเมืองนั้นเป็น
นิมิตรหมายที่ประเสริฐ ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน จะเจริญก้าวหน้าเป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง 
ก็ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชาติ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม” ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหาร
รักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิตโดยทรงเน้นเรื่องการ “รู้ รัก สามัคคี” อันเป็นหลักธรรมสำคัญที่คนไทยจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติได้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงดำเนินโครงการ “ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รณรงค์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และสันติสุขในประเทศ
ไทยโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสันติภาพ “PEACE ROAD 2017” เป็นการ
ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้าง
สันติภาพระดับนานาชาติได้แก่ “PEACE ROAD 2017” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งการปั่นเพื่อสันติภาพครั้งนี้จัด
ขึ้นเป็นปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 
โดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไปตามทางหมายเลข 3052 และ 2090 และสิ้นสุดที่ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดยมีตัวแทน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 1,000 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ความสามัคคี และความสุขขึ้นในประเทศไทย
3. เพื่อร่วมกับนานาประเทศรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสันติภาพโลกในโครงการ Peace Road
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตในชุมชน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย
6. รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ระยะเวลา 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 05.30-10.00 น.

สถานที่และเส้นทาง
จุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ปากช่อง ตำบลหมูสี 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
https://goo.gl/maps/PM8nGSk9ZZM2
 

ภาพศูนย์อบรม.jpg

 

บรรยากาศ.jpg


โดยใช้เส้นทางหมายเลข 3052 และ2090 และสิ้นสุดที่ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ระยะทาง 45กิโลเมตร

ประเภทและเส้นทางการปั่นจักรยาน
ปั่นท่องเที่ยว ประเภท A ระยะทาง 45 กิโลเมตร

MAP ประเภทA.jpg


ปั่นท่องเที่ยว ประเภท B ระยะทาง 24 กิโลเมตร

MAP ประเภทB.jpg


ปั่นท่องเที่ยว ประเภท V.I.P. ระยะทาง 15 กิโลเมตร

MAP ประเภทVIP.jpg


ลงทะเบียนสมัครร่วมปั่นเพื่อสันติภาพได้ที่

https://event.thaimtb.com/

ID LINE: peaceroad2017

QR Code.jpgFacebook: https://www.facebook.com/PeaceRoadThailand

E-mail: peaceroadth@gmail.com
 

ใบสมัคร Peace Road 2017.docx

(513.03 KiB) ดาวน์โหลด 57 ครั้ง


มีประกันอุบัติเหตุให้กับนักปั่นเพื่อสันติภาพทุกท่านครับ

แบบเหรียญและเสื้อปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017
 

เหรียญPEACE ROAD2017ด้านหน้า.png

 

เหรียญPEACE ROAD2017ด้านหลัง.png

 

แบบเสื้อจักรยาน.jpg

 

Size Chart.jpg

 
 
 
 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.