ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เลื่อนวัน !!Tour of Lomsak #3 - 2559"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย XL G:เสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
2 นาย สรศักดิ์ ก้าหรีมละ Khaoyoi Bike Phetchaburi M A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย บุญญฤทธิ์ บุหงา Khaoyoi Bike Phetchaburi XL A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย จุฬชัย เจษฎากานต์ Khaoyoi Bike Phetchaburi L A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย วรพจน์ บรรจงกิจเจริญ Khaoyoi Bike Phetchaburi XL A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธนวัฒน์ ทามัน Cycling Addiction S A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
7 นาย จตุพร ศรีมงคล XL ท่องเที่ยว คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 น.ส. ทัศนียา นิลกระจ่าง XL ท่องเที่ยว คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
9 น.ส. เมวิกา นิลกระจ่าง M ท่องเที่ยว คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย วันชนะ สืบไวย XL B:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาง นุชนารถ ทับงาม XL ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย กษม ทับงาม XL ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 น.ส. ลลิตา คำโสภา XL ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย James porter Flying Sharks XL D:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาง Padcha Porter Flying Sharks S L:เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย สุวัชชัย รักถิ่นเกิด อยุธยาแฟมิลี่ S C:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาง อาภาพรรณี โชติวรรณกุล M ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย จารุต โชติวรรณกุล 2XL ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 พ.อ.อ. มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ Cyclemania - TREK - Probike L C:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย บุญพรหม ไพรสวัสดิ์ praisawat cycling club L C:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาง รัชนี ไพรสวัสดิ์ praisawat cycling club M ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย อัครัช หีตเพ็ง Hunsa Racing XL B:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาง ทัศนีย์ หีตเพ็ง Hunsa Racing XL ท่องเที่ยว สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย จตุรงค์ บุญอ่อน Hunsa Racing L A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย สรนาท สิทนม .... 3XL C:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 461 คน (ทั้งหมด 461 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.