ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อัสสัมชัญศรีราชา Road Bike Challenge 2017"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ชัยยะ ศรีพิชัย Bike net M รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย Prasert Prempakorn iLekStudio L รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย ชูชีพ เจริญทรัพย์ Bike4Fun M รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาย อนุสรณ์ ม่วงสุนทร 2XL รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย ประจวบ จอมชัย เก่งแต่ทางลงเนิน L รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุชาติ ปุรินทวรกุล L ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
7 นาย อัณณ์ แสนปัญญา ตาก เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 น.ส. ปิ่นอนงค์ หงส์ลดารมภ์ M รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ทนงศักดิ์ อาจธะขันธ์ 2XL รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย พงษ์ศักดิ์ ชาติธนานนท์ XL รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาง กรนารี ไทฐาวระ M รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ปัญญา สำราญกิจ XL รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย nathapon chantaraseno L รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย สุพจน์ วุฒิธนาเศรษฐ์ XL ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย พิสิษฐ์ ถาวรพันธุ์ ลั้นลาอยุทยา S ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 นาย ณรงค์ ถาวรพันธุ์ ลั้นลาอยุทยา S รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาย ชำนาญ รติณิชากร Phuket Team L รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 นาย สาธิต เถาว์พงศ์ Phuket Team M รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย ดนุพล ประณิธิพงศ์ Phuket Team M รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย เชื้อฟ้า สำเภาภักตร์ Phuket Team M รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 นาย ธนาวุฒิ สุมาลี Phuket Team S รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
22 นาย ศิริชัย ชูวงศ์ Phuket Team M รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
23 นาง วิมลมาศ จินดาพล Phuket Team M รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป หญิง คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
24 นาย มานพ เพ็ชร์กุล Phuket Team S รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย พิพัฒน์ มานะสมบูรณ์พันธ์ Phuket Team L รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 137 คน (ทั้งหมด 137 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.