ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 "ปั่นกินนม ชมฟาร์ม ที่มวกเหล็ก""

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ชนะ สุขประเสริฐ B 8/32 M ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย เลิศพิพัฒน์ สกุลจรูญวิทย์ L ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย สุระศักดิ์ สุวรรณศรี SNAIL BIKE แก่งคอย M ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาง สุชีลา ทศพร Nongdon Bicycle M ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย สนอง ทศพร Nongdon bicycle club L ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาง ชูศรี พงษ์สุวรรณ Nongdon Bicycle M ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาง สมหมาย จำปาเฟื่อง Nongdon Bicycle M ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 น.ส. ปริษา เบญจภาภักดิ์ Sitara cycling S ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 น.ส. นัยนา ฉุยฉาย Nongdon bicycle club L ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย คณพล โพธิ์ประดิษฐ์ All team ayutthaya L ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย ขวัญชัย อ่อนจันทร์ ชมรมจักรยานหนองตาโล่ L ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย อนุรักษ์ สำรวมจิตร ชมรมจักรยานหนองตาโล่ XL ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ประสิทธิ์ งามสมพล ชมรมจักรยานหนองตาโล่ XL ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาง บุษกร ผาสุข ชมรมจักรยานหนองตาโล่ M ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์ ชมรมจักรยานหนองตาโล่ XL ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย อำนาจ ชวมณีนันท์ ชมรมจักรยานหนองตาโล่ 2XL ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย สุรวุฒิ ผาสุข ชมรมจักรยานหนองตาโล่ M ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย พงศ์พล ชนะมรกตไพศาล ชมรมจักรยานหนองตาโล่ L ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชนะ ผินจิรพงศ์ ชมรมจักรยานหนองตาโล่ 2XL ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย สมเจตน์ อำมรพรต หัวคลอง สระบุรี M ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 น.ส. สายชล ฉ่ำแก้ว - L ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
22 นาย ประจวบ จอมชัย เก่งแต่ทางลงเนิน L ประเภท VIP ระยะทาง 20 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย ศิริ อัคคะอัคร S ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย อรรถพล มงคลทอง อิสระ XL ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย สิทธิชัย เรือหงษ์ L ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 594 คน (ทั้งหมด 594 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.